Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Zatrudnienie pełnoletniego dziecka, a zgłoszenie do ZUS.

Przedsiębiorcy, prowadzący swój biznes, dość często decydują się na zatrudnienie u siebie dzieci. Nikt oczywiście nie może zabronić zatrudnienia pełnoletniego  dziecka na umowę o pracę we własnej firmie. Należy jednak zaznajomić się z przepisami ZUS, by wiedzieć, jak poprawnie zgłosić do ubezpieczeń dziecko zatrudnione we własnej firmie. W przeciwnym wypadku, ZUS może zakwestionować poprawność dokonanego zgłoszenia.

Najważniejszym kryterium do rozstrzygnięcia, czy dziecko zatrudnione w firmie dla ZUSu jest traktowane jak „obcy” pracownik, czy osoba współpracująca, to pozostawanie dziecka we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie.

Jeśli dziecko mieszka z rodzicami i nie ma wydzielonego własnego gospodarstwa domowego (np. oddzielone wejścia, oddzielnie opłacane rachunki, zagospodarowanie przestrzeni mieszkalnej tak-by wynikało, że jest to oddzielne „domostwo”),  to wówczas takie dziecko-pracownik jest traktowane jako osoba współpracująca i w ten sposób należy zgłosić syna bądź córkę do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Oznacza to, iż ZUS opłacany będzie tak jak za właściciela firmy, a dziecko nie będzie mieć wykazywanego wynagrodzenia.

Natomiast jeśli zatrudnione dziecko mieszka oddzielnie od rodzica-właściciela firmy, wówczas podlega ono ubezpieczeniom takim jak „zwykły” pracownik- a od wynagrodzenia będą naliczane składki społeczne oraz składka zdrowotna.

Jedyną, ważną różnicą, będzie opłacanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnione na umowę o pracę dziecko. W takiej sytuacji, pracownik syn/córka nie podlega obowiązkowi opłacania FGŚP.

Z przepisów wynika (art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych), iż obowiązek opłacania składki na FGŚP nie dotyczy:

- krewnych przedsiębiorcy

- jego małżonka,

- dzieci własnych,dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych,

-rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających,

- rodzeństwa, wnuków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów

-osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.