Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz koszty uzyskania przychodu pracowników.

Skala podatkowa 2015r. podatku od osób fizycznych
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
  85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528   14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3.091 zł i obowiązuje w roku 2014

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania, a od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% uzyskanego przychodu.

 

Stawka Przychód
Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych przez podmioty objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
20%
1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),*)
2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
10%
4) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
5) uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
Stawki te mogą być zmodyfikowane postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Uwaga*): Podatek dochodowy od przychodów wymienionych w pkt 1 tabeli, uzyskanych przez spółkę podlegającą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, ustala się w wysokości:

 

a) 10% przychodów - od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,

b) 5% przychodów - od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

- jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 254, poz. 2533).

 

Koszty uzyskania przychodów w 2015 roku
Pracownik Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków łącznie nie więcej niż
111,25 2.002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06 łącznie nie więcej niż
1.668,72
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków łącznie nie więcej niż
139,06 2.502,56