Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja  
okres obowiązywania:

 

01.01.2015 do 31.12.2015

50.000 euro x 4,1792 (tabela NBP nr 190/A/NBP/2014 z 1 października 2014 r.) = 209.000 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku 2015**
50 000,00 euro
209’000
Roczne stawki amortyzacyjne  
Pozycja Stawka
%
Symbol KŚT
(grupa lub
podgrupa,
lub rodzaj)
Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT
1 2 3 4 5
01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15,16
122 Lokale mieszkalne  
2,5 10 Budynki niemieszkalne 10,11,12
13,14,15
17,18,19
110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej 154
159
121 Lokale niemieszkalne  
4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) 227
293
104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) 200
202
203
205
209
220
221
222
10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3
- trwale związane z gruntem
125
109 Domki kempingowe, budynki zastępcze
- trwale związane z gruntem
169
198
010 Plantacje wikliny 001
02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli 250
251
253
254
255
259
293
297
21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych 256
290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 28
291 Wieże przeciwpożarowe 291
225 Melioracje podstawowe 01
226 Melioracje szczegółowe 01
4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 2
10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 651
221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 680
14 202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 507
20 200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty 510
03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne 3
14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 323
324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 324
325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 325
326 Silniki powietrzne 326
343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie 343
344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie 344
349 Reaktory jądrowe 349
04 7 431 431-0 filtry (prasy) błotniarki
431-4 cedzidła mechaniczne
431
450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) 450
451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze) 451
454 Piece do wypalania tunelowe 454
475 Aparaty bębnowe 475
477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 477
10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4
14 41 Obrabiarki do metali 40, 41
44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44
46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) 46
47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474,475,477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) 47
18 449 Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych 449
465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 465
469 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 469
474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 474
479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 479
481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym 481
    482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 482
484 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego 484
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne 490
492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 492
493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 493
20 434 434-01 maszyny do zamykania słoi 434
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego 465
30 491 Zespoły komputerowe 491
05 7 506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 506
507 507-2 i 507-3 krystalizatory 507
507-4 komory potne
548 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 548
583 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 583
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 512
513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 513
514 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 523
525 525-31 autoklawy 525
529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 56
582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 582
  14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 50
517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 517
52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 52
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 53
54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne 54
55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 55
561 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 561
568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48) 568
57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 57
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59
18 505 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne 505
51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne 51
58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
20 506 506-3 odgazowywacze 506
510 Maszyny i urządzenia wiertnicze 510
511 Obudowy zmechanizowane 511
518 Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali 535
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
579 579-000 dystrybutory 579
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580
581 Maszyny do robót budowlanych 581
582 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 582
25 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501
501-1 porcelanowe młyny kulowe
511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych 511
524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu 524
571 571-8 autoklawy do hydrolizy 571
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581 581-2 wibratory 581
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 600
601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) 601
623 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN 623
641 Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) 641
648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe 648
657 Akumulatory hydrauliczne 657
660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660
10 6 Urządzenia techniczne 6
18 61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna 610 do 615
641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych) 641
662 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm 662
681 Kontenery 681
20 629 Telefony komórkowe 629
669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe) 669
633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633
634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634
662 662-5 ekrany kinowe 662
644 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla 644
664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 664
25 644 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie 644
07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70
71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71
72 Tramwajowy tabor szynowy 72
73 Pozostały tabor szynowy naziemny 73
77 Tabor pływający 77
14 700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 700-7
710 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710 do 03
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik" 710-02
i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane 710-10
do 14
770 770-13 kontenerowce 770-13
773 773-1010 wodoloty 773-1010
780 Samoloty 780
781 Śmigłowce 781
743 Samochody specjalne 743
745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 745
746 Ciągniki 746
747 Naczepy 747
    748 Przyczepy 748
750
751
752
753
754
76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) 76
18 745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym 745
783 Balony 783
788 Inne środki transportu lotniczego 788
79 Środki transportu pozostałe  
20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740
741 Samochody osobowe 741
742 Samochody ciężarowe 742
744 Autobusy i autokary 744
782 Szybowce 782
08 10 805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne 805
806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem 806
14 803 803-0 do 1 maszyny biurowe

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

803
20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8
25 801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 801
802 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 802
804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe 804

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa odpowiednio w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.