Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Limity na rok 2015

I. Mały podatnik

Zgodnie z art. 5a pkt 20 updof i art. 4a 10 updop mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dla ustalenia statusu małego podatnika w 2015 r. należy przyjąć średni kurs euro obowiązujący w dniu 1 października 2014 r. (tabela NBP nr 190/A/NBP/2014) – 4,1792.

W 2015 r. ze statusu małego podatnika dla celów PIT, CIT i VAT będą mogli korzystać przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 5.015.000 zł.

II. Amortyzacja jednorazowa

W myśl art. 22k ust. 7 updof i art. 16 ust. 7 updop podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły zdarzenia, o których mowa w tych przepisach, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2015 r. wynosi:
50.000 euro x 4,1792 (tabela NBP nr 190/A/NBP/2014 z 1 października 2014 r.) = 209.000 zł

III. Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art 24a ust 4 updof dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości – tj. 1.200,000 euro.

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obowiązek zaprowadzenia w 2015 r. ksiąg rachunkowych następuje po przekroczeniu limitu przychodów za 2014 r w wysokości:
1.200.000 euro x 4,1755 (tabela NBP nr 189/A/NBP/2014 z 30 września 2014 r.) = 5.010.600 zł

IV. Opodatkowanie ryczałtem

Stosownie do przepisów art. 6 ust. 4-6 oraz art. 21 ust. 1a-1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w związku z art 4 ust 2 ww. ustawy.

Stosownie do powołanych przepisów z opodatkowania ryczałtem mogą skorzystać podatnicy/spółki, które w 2014 r. nie przekroczyły limitu 150.000 euro, natomiast z uprawnienia do opłacania ryczałtu kwartalnie podatnicy/spółki, które nie przekroczyły 25.000 euro.

Wyrażone w euro kwoty przychodów uzyskane w 2014 r. należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP, obowiązującym w dniu 1 października 2014 r. (tabela NBP nr 190/A/NBP/2014) – 4,1792.

Limit przychodu uzyskanego w 2014 r. uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2015 r.
150.000 euro x 4,1792 = 626.880 zł

Limit przychodu uzyskanego w 2014 r. uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie w 2015 r.
25.000 euro x 4,1792 =104.480 zł

 

KASY FISKALNE-ZMIANY OD 2015 ROKU

Od 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014r., poz. 1544). Rozporządzenie będzie obowiązywało w latach 2015 - 2016.

W katalogu czynności zwolnionych wymienionych w załączniku do rozporządzenia od stycznia 2015r. nie znajdzie się zwolnienie wymienione w poz. 34 obecnego załącznika, tj. z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców. Natomiast dodano poz. 49 i objęto zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Wprowadzono także regulację w §3 ust. 4 rozporządzenia, na mocy której nie będą wliczane do obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas (który pozostaje niezmieniony i wynosi 20.000zł.) czynności wymienione w poz. 36 i 49 załącznika. Wymienione są tam transakcje dotyczące dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

O dodatkowe usługi i towary rozszerzono także katalog czynności, które od 2015 roku wyłączone zostały ze zwolnienia z kas. Co oznacza, że podatnicy świadczący te usługi lub dokonujący dostawy tych towarów będą objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej. I tak od stycznia 2015 roku zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie będzie miało zastosowania w przypadku dostawy perfum i wód toaletowych oraz świadczenia usług:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

W przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015r. oraz nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania po 1 stycznia 2015r. , zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015r.

 

Zwolnienia nie zastosuje się również do sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, gdzie dotychczas korzystano ze zwolnienia pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Na limit zwolnienia 20.000 zł nie będzie wpływała natomiast, dostawa nieruchomości oraz dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.