Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Wycofanie samochodu osobowego z majątku firmy.

Konsekwencje dla podatku VAT i podatku dochodowego wycofania smochodu osobowego z majątku firmy.

Przedsiębiorcy często stawiają sobie pytanie – „Co się stanie jak samochód firmowy wycofam z firmy?” I co z niedokończoną amortyzacją takiego samochodu?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w każdej chwili i niemalże w każdej sytuacji, przedsiębiorca wycofał z majątku firmy samochód osoby. Niemniej musi pamiętać o pewnych obowiązkach, które należy wykonać, przy takiej czynności.

 

 

PODATEK VAT.

Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne generalnie powoduje konieczność naliczenia z tego tytułu podatku VAT, jeśli wcześniej, podatnik miał prawo odliczyć sobie podatek VAT.

 

Pamiętajmy, że przedsiębiorcy mogą odliczać VAT od nabycia samochodów osobowych w wysokości 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł, a w przypadku samochodów ciężarowych - w całości.

Zatem, jeśli VAT został odliczony, wówczas podatnik musi w chwili przekazania auta na cele prywatne:

 • naliczyć podatek VAT ( warto pamiętać, że gdy przekazujemy towary na cele prywatne, podstawą opodatkowania VAT jest ich cena na bycia, a gdy brak jest tejże wartości, wówczas przyjmujemy cenę rynkową netto),
 • udokumentować tą sytuacje dokumentem wewnętrznym ( nadal może być to faktura wewnętrzna ).
 • Wykazać ten fakt w sposób odpowiedni w ewidencji VAT (wpisanie w odpowiednie kolumny ze stawką podatku VAT) oraz wykazanie podatku VAT w deklaracji VAT.

Samochód wycofany z majątku firmy może skorzystać ze zwolnieniaa z opodatkowania VATem, jeśli spełni łącznie warunki:

 1. prawo do odliczenia VAT od nabycia samochodu przysługiwało w ograniczonym zakresie (tj. 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł, a jeśli samochód nabyto w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. - 50% kwoty podatku, nie więcej niż 5.000 zł),
 2. samochód spełnia definicję towaru używanego, tj. okres jego używania przez podatnika przed wycofaniem z działalności wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (np. od zakupu, wykupu z leasingu).

Podatnik może być także zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT odliczonego w chwili zakupu samochodu osobowego. Nastąpi to w sytuacji, gdy samochód osobowy, w chwili wycofania będzie zwolniony z opodatkowania VATem. Wówczas w następujących okresach, należy dokonać korekty podatku VAT:

 • 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym samochód został wydany do użytkowania - dla samochodów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł,
   
 • 5 lat, licząc od roku, w którym samochód został oddany do użytkowania - dla samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł.

UJĘCIE PODATKOWE.

Dla podatku dochodowego wycofanie samochodu osobowego z majątku firmy jest obojętne podatkowo. Nie ma konieczności korygowania kosztów. Samochód należy wycofać z ewidencji środków trwałych, jeśli jest amortyzowany-dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego na ostatni dzień miesiąca, w którym samochód został wycofany.

Pamiętajmy, że:

 • niezamortyzowana część samochodu osobowego nie stanowi kosztu podatkowego oraz,
 • podatnik nie koryguje kosztów uzyskania przychodów o wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych,
 • a jeżeli przedsiębiorca w związku z przekazaniem samochodu na cele prywatne przedsiębiorca był zobowiązany wykazać VAT należny, to kwota tego podatku nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
 • jeśli wycofany samochód osobowy zostanie sprzedany przed upływem 6 lat od daty wycofania, to taka czynność będzie skutkować wykazaniem przychodu z działalności.