Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Wynagrodzenie urlopowe pracownika.

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, wielu początkujących kadrowych księgowych, staje przed zadaniem wyliczenia poprawnie wynagrodzenia urlopowego. Wielu z księgowych chciałoby również odświeżyć wiedzę o zasadach liczenia wynagrodzenia urlopowego. Zatem proponujemy krótki artykuł, tuż przed szczytem urlopowym.

 

 

Przypomnijmy, że prawo pracownika do urlopu wynika z art.172 K.p. –za czas przebywania na urlopie, pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie otrzymywałby gdyby w tym czasie pracował.

 

Dla poprawnego wyliczenia wynagrodzenia urlopowego, należy wziąć pod uwagę wysokość wynagrodzenia pracownika oraz inne świadczenia z tytułu umowy o pracę.

 

Nie należy natomiast brać pod uwagę:

 • jednorazowe lub nieregularne składniki wynagrodzenia,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagród jubileuszowych
 • Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Wynagrodzenie urlopowe zależy od stałych i zmiennych składników wynagrodzenia pracownika.

 

Przy stałym wynagrodzeniu pracownika (nie zawierającym np. premii) wynagrodzenie za urlop będzie odpowiadać wynagrodzeniu jakie pracownik otrzymywałby w trakcie pracy w tym samym czasie.

Stałe wynagrodzenie pracownika to 1600zł brutto, umowa o prace na cały etat. W miesiącu letnim pracownik wykorzystał 10 dni urlopu- czyli 80 godzin. Ilość godzin roboczych 160 w miesiącu.

1600: 160 godzin = 10 zł

80 godzin x 10 = 800 zł

 

Wynagrodzenie za nieobecność urlopową pracownika to 800zł, ale to jest również ta sama kwota za urlop. Zatem 1600 – 800+ 800=1600 zł.

 

Podobne działanie matematyczne należy wykonać w sytuacji, gdy na wynagrodzenie składa się nie tylko podstawowa pensja pracownika ale i składniki zmienne. ( w miesiącu wykorzystania urlopu i wcześniej). Czyli należy zsumować z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc udzielenia urlopu:

 • dodatki stażowe,
 • dodatki funkcyjne;
 • premię regulaminową;
 • dodatki za warunki szkodliwe;
 • prowizje;

A następnie zsumowane zmienne składniki wynagrodzenia podzielić przez zsumowane godziny robocze z tych trzech miesięcy.  Dzięki temu podatnik wylicza stawkę za urlop zmienną, którą dodaje do stalej stawki urlopowej. Wtedy dopiero będzie mógł poprawnie wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Należy również pamiętać o nieco innych zasadach ustalania wynagrodzenia urlopowego w sytuacji wyliczania wynagrodzenia ze stawki godzinowej. Takiemu pracownikowi rozlicza się stawką godzinową, jaką otrzymuje za godzinę pracy ustaloną do wynagrodzenia.