Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Ekwiwalent za urlop.

Ekwiwalent jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które należy się pracownikowi w sytuacji, gdy nie wykorzysta on urlopu wypoczynkowego w całości lub części, z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Zasada ta obowiązuje tylko w tym przypadku, zatem w sytuacji gdy pracownik ma prawo do urlopu i pracuje nadal u pracodawcy, należy mu się urlop w naturze, a nie jego równowartość pieniężna.

 

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu za urlop w dniu rozwiązania umowy o pracę. Ekwiwalent stanowi część wynagrodzenia z umowy o pracę, a nie wypłacenie ekwiwalentu w terminie daje pracownikowi możliwość żądania jego zapłaty wraz z odsetkami. (roszczenie przedawnia się po 3 latach od dnia wymagalności tego roszczenia).

 

Jeśli ekwiwalent dotyczy ubiegłego roku, wypłacany jest w całości, natomiast za bieżący rok, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Ekwiwalent liczony jest tak jak wynagrodzenie urlopowe, czyli:

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a potem
  • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie 
  • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Przykład: Pracownica zatrudniona na cały etat (8 godzin) z pensją brutto-2 000zł. Za ubiegły rok ma niewykorzystany urlop w wysokości 80godzin. Rozwiązanie umowy nastąpi w lutym 2013r. Współczynnik urlopowy w 2013r. wynosi 20,92.

2000 : 20,92= 95,60

95,60: 8 = 11,95

11,95 x 80 godzin = 956 zł –ekwiwalent.