Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Wypowiedzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.

Długość wypowiedzenie jest zróżnicowana od rodzaju umowy oraz okresu trwania umowy o pracę. Okresy te są określone w Kodeksie Pracy i należy je przestrzegać sztywno.

Okres wypowiedzenia jest ochroną dla pracownika, dającą mu czas "spokoju" do momentu rozwiązania umowy o pracę. Największą ochroną otoczona jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Długość wypowiedzenia tej umowy zależny jest od stażu pracy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli staż pracy wyniósł co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata.

Czasem pracownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za mienie im powierzone-co jest dodatkowym obciążeniem dla pracownika. W takich sytuacjach, z chwilą zawarcia umowy można przedłużyć okresy wypowiedzenia z 2 tygodni na miesiąc, a z miesiąca do 3 miesięcy.


Istotna kwestią do prawidłowego określenia czasu wypowiedzenia jest ustalenie stażu pracy danego pracownika. Do takiego stażu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, łącznie z okresem wypowiedzenia. Wyjątkowo w staż ten wlicza się okres pracy pracownika u poprzedniego pracodawcy jeśli pracownik został przejęty przez obecnego pracodawcę.

Mniej korzystne w zakresie wypowiedzenia są przepisy dotyczące umów terminowych. Wypowiedzenie umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie ale tylko wtedy, gdy zawarto ją na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zastrzeżono możliwość jej wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny to 3 dni robocze w przypadku umowy zawartej na 2 tygodnie, tydzień dla umowy na okres próbny zwartej na czas powyżej 2 tygodni i 2 tygodnie wypowiedzenia dla umowy trwającej 3 miesiące.

W Kodeksie Pracy nie ma dokładnego określenia momentu, w którym rozpoczyna się bieg wypowiedzenia. Są natomiast regulacje dotyczące złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, długości wypowiedzenia oraz kiedy powinno się wypowiedzenie zakończyć. Sam fakt zakończenia wypowiedzenia jest bardzo istotny, gdyż określenie daty końca wypowiedzenia, określa jednocześnie datę początku biegu.

Ponadto okres wypowiedzenia musi kończyć się w odpowiednim momencie:

  • tydzień wypowiedzenia lub jego wielokrotność kończy się w sobotę;
  • miesiąc lub jego wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca.
  • 3 dniowe wypowiedzenie kończy się z upływem ostatniego dnia, a przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dnia, w którym dokonano wypowiedzenia.

Zatem początek wypowiedzenia musi brać pod uwagę wymagane Kodeksem terminy upływu wypowiedzenia. Praktycznie, wypowiedzenie tygodniowe zaczyna swój bieg w niedziele, a miesięczne z początkiem miesiąca, a samo oświadczenie woli pracodawcy w sprawie wypowiedzenia może zostać dostarczone pracownikowi wcześniej.

WAŻNE! W sytuacji, gdy pracownik nie przyjmie oświadczenia o wypowiedzeniu, a miał realną możliwość zapoznania się z treścią, nie powoduje bezskuteczności dostarczenia oświadczenia.

 

Pamiętać należy również, że likwidacja zakładu pracy nie upoważnia do skrócenia wypowiedzenia. Zdarza się również, że błędy zawarte w wypowiedzeniu, powodują przywrócenie pracownika do pracy.Nie oznacza to jednak, że błędy zawarte w wypowiedzeniu uniemożliwiają dokonania się samego wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca zastosuje błędny okres wypowiedzenia np. zamiast 3 miesięcy wypowiedzenie trwało tylko miesiąc, to wypowiedzenie i tak jest skuteczne, tyle, że przesunie się w czasie do prawidłowego terminu. Inną kwestią jest skrócony czas wypowiedzenia umowy, który określony jest odrębnymi przepisami Kodeksu, a strony od początku stosują krótszy termin ze świadomością tego faktu.

o umowach o pracę również w dziale: Rodzaje umów o pracę.