Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Umowa o dzieło.

Jak sama nazwa wskazuję, w tym typie umowy, którą pracodawca zawiera z „pracownikiem”, najważniejsze jest dzieło. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, efektu. Na jej podstawie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.  

Dzieło, jakie ma wykonać osoba podejmująca się realizacji zapisów umowy, musi być namacalne, widoczne i konkretne. Efekt po zakończeniu umowy o dzieło trwa nadal. Nie jest to zatem wykonanie nienamacalnej usługi, a wykonanie rzeczy lub dobra, w tym też  niematerialnego. Dziełem zatem będzie i wytworzenie mebli, uszycie ubrań, jak i skomponowanie utworu lub zbudowanie strony internetowej.

Kolejna ważna cechą umowy o dzieło jest fakt, iż wykonawca dzieła ma swobodę jeżeli chodzi o czas i miejsce wykonywania dzieła. W tej umowie podejmujący się wykonania dzieła nie podlega bezpośrednio poleceniom swojego przełożonego i sama decyduje o sposobie wykonania dzieła.
Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca wyznaczający wykonanie dzieła jest zwolniony z jakichkolwiek obowiązków – musi on zapewnić wynagrodzenie i spełnić przepisy BHP.

Powszechnie uważa się, że umowa o dzieło jest jedną z najprostszych umów i nie podlega oskładkowaniem ZUS. Od tej zasady są jednak dwa wyjątki: składki ZUS musimy naliczyć jeśli umowa jest zawierana z własnym pracownikiem oraz umowa jest wykonywana dla własnego pracodawcy.

Ważne jest również, aby pamiętać o zastosowaniu odpowiednich kosztów uzyskania przychodu, przy umowie o dzieło. W zależności od charakteru umowy, koszty będą różne.

Przy umowie o dzieło zawartej z artystą lub twórcą dzieła niematerialnego zostaną zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu. W tym przypadku wynagrodzenie wypłacane jest za prawa autorskie, a artysta wykonując umowę o dzieło zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich swojego dzieła na rzecz podmiotu, z którym ma podpisaną umowę. W innych przypadkach, gdy umowa o dzieło dotyczy wykonania poleconej pracy, koszty uzyskania przychodu wynosić będą 20%.

Pod względem formalnym, zawarcie umowy o dzieło jest proste. Umowa pod względem zapisów powinna zawierać punkty zwyczajowo ujmowane w tego typu umowach, jak:

-data i miejsce zawarcia;

-określenie stron umowy;

-określenie rodzaju wykonywanej pracy oraz wysokość wynagrodzenia;

-podpisy umawiających się stron;

-oraz można zawrzeć zapis o tym, kto ponosi koszty zakupu materiałów.

Kwestia badań lekarskich zostaje do rozstrzygnięcia przez pracodawcę, który sam musi zdecydować, czy w związku z powierzonym dziełem, badania takie są konieczne.

Każda umowa, tak i umowa o dzieło, może zostać rozwiązana przed upływem wywiązania się z określonego w niej zadania. Powody rozwiązania mogą być różne, ważne by rzeczywiście były podstawą do rozwiązania umowy, a więc np.: wadliwe wykonanie zadania, nie dotrzymanie terminu lub nieuzasadnione żądanie podwyższenia znacząco wynagrodzenia.

Ważne by przedsiębiorcy pamiętali jeszcze o jednej rzeczy przy umowach o dzieło. Osoba, która zamawia wykonanie dzieła nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo, że praca nie została wykonana, ale tylko w sytuacji, gdy podejmujący się wykonania dzieła był gotów je wykonać, ale doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. W tej sytuacji zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art.639 K.c.).