Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Skutki spóźnionej wypłaty dla pracodawcy.

Wskutek różnych zdarzeń na rynku, pracodawcy czasem borykają się z nieterminowym wypłacanie pensji pracownikom. Często przejściowe kłopoty finansowe powodują opóźnienie w wypłacie pensji ale sytuacja taka nie jest nagminna. Stąd, przy sporadycznym takim zdarzeniu, przedsiębiorcy zastanawiają się, jakie dla nich opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia rodzi skutki.

 

Co do zasady przepisy prawa pracy nakazują płatnikowi pensji, bezwzględnego przestrzegania terminowego wypłacania pensji – czyli przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż wciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który należy się wynagrodzenie.

Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy-to wynagrodzenie powinno zostać postawione do dyspozycji pracownika w dniu poprzedzającym dzień wolny.

Pracodawca, który w terminie nie wypłaca pensji, naraża się na sankcje, kary grzywny, a pracownik w takiej sytuacji może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

Sankcje mogą objąć konieczność:

  • Wypłacenia pracownikowi odsetek za zwłokę.
  • Obowiązek wypłaty odszkodowania, jeśli poprzez zwłokę pracownik poniósł szkodę.
  • Zapłatę kary w wysokości od 1000 do 30 000 zł.
  • Możliwość rozwiązania przez pracownika umowy z winy pracodawcy w trybie natychmiastowym.

WAŻNE! Zatem w sytuacji, gdy pracodawca opóźnia się z wypłatą, pracownik może domagać się odsetek za zwłokę i odsetki te należą się pracownikowi bez względu na to czy poniósł szkodę przez nieterminową wypłatę czy nie.

Za każdy dzień zwłoki pracownikowi przysługują odsetki ustawowe w wysokości 13 % (obecne odsetki), a liczy się je od zaległego wynagrodzenia brutto za okres za który nie jest wypłacane wynagrodzenie(opóźnienie). Odsetki te nie podlegają opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

Przykład. Pensja 4000zł brutto – opóźnienie 7 dni. Wyliczenie 4000zł x 7 dni : 365 dni.

Jeśli opóźnianie w wypłacie wynagrodzenia jest nagminne i ma cechy działania złośliwego, wówczas pracodawca naraża się na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Pracownik może także w takiej sytuacji rozwiązać umowę z winy pracodawcy, bez wypowiedzenia, oraz żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.