Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Rodzaje umów o pracę.

umowy o praceUmowa o pracę a umowa zlecenie.

Umowy te z poziomu ogólnych są do siebie podobne. Główną kwestią, która odróżnia je choćby od umowy o dzieło jest zasada starannego działania. Zasada ta oznacza, ze zarówno pracownik jak i pracodawca nie są rozliczani za konkretny rezultat pracy. Są jednak między obiema umowami zasadnicze różnice:

 

 

  • w umowie zlecenia nie ma stosunku podporządkowania ani stałego związania, w przypadku umowy o pracę, pracownik pozostaje pod kierownictwem.
  • umowa zlecenie może być nieodpłatna, natomiast w umowie o prace wynagrodzenie jest obowiązkowe.
  • w umowie zlecenie można przekazać osobie trzeciej zobowiązania, a w przypadku umowy o pracę, pracownik wykonuje pracę osobiście.

Jeśli w stosunku prawnym stosunek pracy nie przeważa, to o jego charakterze przesądza nazwa i sposób realizacji zobowiązania. W sytuacji gdy umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i prawa cywilnego o rodzaju umowy decydować będzie zgodny zamiar stron zawierających umowę i cel umowy, który może być wyrażony choćby w samej nazwie.

WAŻNE! Jeśli podpisana została z pracownikiem umowa zlecenie, a spełnia ona kryteria uznania jej za umowę o pracę, wtedy przyjęte zostanie, że właśnie praca a nie zlecenie jest świadczona.

Umowa zlecenie może byc zawarta w formie dowolnej, wybranej przez strony. Zawierana jest na czas określony lub nieokreślony. Koszty związane z wykonywaniem zlecenia ponosi zleceniodawca. Umowa ta może być wypowiedziana w każdym czasie.

W zakresie oskładkowania umowa zlecenie doczekała się szerokich regulacji. Zleceniobiorcy mogą nie podlegać oskładkowaniu ZUS (gdy np. są uczniami lub studentami do 26 roku życia) lub podlegać wszystkim ubezpieczeniom, gdy umowa została zawarta z własnym pracownikiem. W przypadku gdy ubezpieczenia zbiegają sie ze sobą, taki pracownik podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa o pracę a umowa o dzieło.

Umowy te łączy obowiązek wynagrodzenia za pracę, jednak sposób ustalania i obliczania płacy w obu przypadkach jest już inny. Umowa o dzieło jest umowa wykonania jakiegos zadania, więc konieczny jest rezultat. Umowa o pracę jest umową starannego działania. Zatem w umowie o dzielo, osoba na jej podstawie ztrudniona zobowiązuje się do osiagnięcia indywidualnego okręslonego rezultatu. Z umowy tej może ale nie musi wynikać obowiązek osobistej pracy. Wynagrodzenie zaś może byc wypłacane ryczałtowo lub kosztorysowo.

Od umowy o dzieło nie ma obowiązku opłacania składek ZUS z wyjatkiem sytuacji, gdy umowa zawarta jest z własnym pracownikiem lub jest wykonywana na rzecz pracodawcy.

Umowa o pracę.

Umowa o pracę jest najczęstrzym sposobem nawiązania stosunku pracy. Jest to czynność prawna między pracownikiem a pracodawcą, która powinna zostać zawarta na piśmie. W umowie o pracę należy wskazać rodzaj pracy, date zawarcia oraz warunki pracy i płacy, miejsce wykonywania, wymiar czasu pracy. Rodzaj pracy jest wskazany poprzez nazwanie stanowiska pracy i wyszczególnienie podstawowych obowiązków.

W umowie o pracę okreslenie wykonywania miejsca pracy okresla sie często siedzibą pracodawcy, gdzie wskazany jest adres siedziby. Okreslenie miejsca jest istotne dla pracownika, by okreslic jego przyszłe uprawnienia. Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujace w danym roku. Wymiar czasu pracy jest okreslony jako pełny etat (40 godzin tygodniowo) lub ułamek pełnego wymiaru czasu parcy.

Umowa o prace na czas określony.

Jest to jeden z podstawowych typów terminowej pracy. W chwili zawarcia umowy strony ustalaja do kiedy ma ona trwać Specyfuka tego rodzaju umowy jest fakt, że w trakcie jej trwania, żadna ze stron nie może jej rozwiązać za wypowiedzeniem, chyba że w umowie trwajacej dłużej niż 6 miesięcy zastrzezono takie prawo. Jeśli strony zawartły dwie umowy na czas okreslony kolejno po sobie, trzecia umowa staje sie umowa na czas nieokreślony oraz gdy przerwa między umowami był krótsza niż 1 miesiąc.

WAŻNE! Zgodnie z przepisami możliwe jest zawieranie dowolnej liczby umów o pracę na czas określony jesli ich łączny czas trwania nie przekroczy 24 miesięcy i umowa skończy się do 31 grudnia 2011. (ustawa z dnia 1 lipca 2009).

WAŻNE! Ustawa antykryzysowa mówiła że można zawierać dowolną ilość umów na czas określony, ale czas ich trwania nie może przekroczyć 24 miesięcy w wypadku firm przedsiębiorstw (zgodnie z ustawą o swobodzie gospodarczej.) ustawa ta obowiązywała do dnia 31.12.2011. Teraz więc umowa na czas określony trwająca 01.01.2012 r. będzie wliczana do limitu umów jako pierwsza umowa na czas określony. Następnie pracodawca będzie mógł zawrzeć jeszcze tylko jedną kolejną umowę o pracę na czas określony. Jeżeli po zakończeniu tej drugiej umowy, będzie chciał kontynuować nieprzerwaną współpracę z pracownikiem, będzie już musiał zatrudnić go na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

W roku 2012 Kodeks pracy nie wprowadził ograniczeń co do długości umów o pracę na czas określony. Termin długości umowy na czas okreslony ( najdłużej do 24 miesięcy) wynikał z ustawy antykryzysowej, a ustawa ta już nie obowiązuje.

Reguła ta nie dotyczy umów zastepstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności oraz pracy w charakterze dorywczym, sezonowym lbo zadań realizowanych cyklicznie. Innym wyjatkiem jest moment, gdy umowa na czas określony miałaby byc rozwiazana po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, wówczas umowa ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu urodzenia dziecka.

Umowa na czas nieokreślony.

Jest to umowa bezterminowa, która najlepiej ze wszystkich umów chroni praconika. Okres wypowiedzenia zalezy od długości zatrdunienia pracownika. Okreslenie rodzaju umowy nie jest konieczne, gdyz brak tego okreslenie będzie oznaczał, że nawiązana została umowa na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na okres próbny.

Jest to szczególny rodzaj umowy na czas okreslony, a każda umowa o pracę może byc poprzedzona ta umową. Mkasymalny okres trwania tej umowy jest limitowany i nie może przekraczać 3 miesiecy. U danego pracodawcy na podstawie takiej umowy pracownik może byc zatrudniony tylko raz. Umowa ta zostanie rozwiązana z chwila nadejścia terminu wygasnięcia.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy.

Umowa ta jest zbliżona do umowy o pracę na czas określony, a jej koniec wyznacza wykonanie danej pracy, nie podlega rozwiązaniu za wypowiedzeniem.

WAŻNE! Niepotwierdzenie warunków zatrudniea jest wykroczeniem karanym grzywną od 1 000 do 30 000 złotych!