Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Rachunek jako podstawa do rozliczenia umowy zlecenie.

Rozliczenie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy może odbywać się na podstawie wystawionego przez niego rachunku. Może, gdyż nie ma przepisów, które jednoznacznie określałyby taki obowiązek. Niemniej jednak rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę przy rozliczaniu wypłaty, jest nieodzownym elementem rozliczeń z tytułu zlecenia. Dodatkowo rachunek jest zabezpieczeniem w razie spornych sytuacji miedzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą.

Zatem pomimo barku wymogów, rachunek jest niezbędny do rozliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie.  Zleceniobiorca rozlicza się z powierzonych mu zadań, za co wystawia rachunek, a zleceniodawca stwierdza poprzez wypłatę wynagrodzenia, że umówiona praca została wykonana zgodnie z założeniami przyjętymi w umowie. Sama umowa nie jest przecież dokumentem stwierdzającym realizację zadań postawionych zleceniobiorcy.

Rachunek jaki wystawia zleceniobiorca powinien zawierać następujące elementy:

$1·         numer rachunku, będący kolejnym numerem (kolejną liczbą całkowitą; dopuszczalne jest wprowadzanie do numerów rachunku również liter,

$1·         oznaczenie danych zleceniodawcy i zleceniobiorcy (imiona i nazwiska, ewentualnie nazwa przedsiębiorstwa oraz ich adresy),

$1·         datę wystawienia dokumentu,

$1·         określenie rodzaju wykonanych czynności (nazwy usługi, przedmiotu zlecenia) oraz cena jednostkowa tej usługi

$1·         ogólna cena za wykonane usługi (w przypadku, gdy podatnik wykonywał więcej niż jedną usługę, jest to wielokrotność ceny jednostkowej, wskazanej powyżej).

Zasada wystawiania rachunku, jako podstawy wypłaty wynagrodzenia, powinna być zawarta w treści umowy zlecenia. Przy czym warto nadmienić, iż sama wypłata pensji nie jest uzależniona od wystawienia rachunku. Zleceniobiorca powinien wystawić rachunek w terminie 7 dniu od zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie.  Dla zleceniodawcy (przedsiębiorcy) rachunek jest podstawą do zaksięgowania wynagrodzenia z zlecenia (w kwocie brutto), oraz do naliczenia składek ZUS i podatku dochodowego.

Zatem czy dużym błędem jest rozliczanie umów zlecenie bez rachunków? Otóż nie ale dla swojego bezpieczeństwa i jasności rozliczeń warto posługiwać się rachunkami przy rozliczaniu wynagrodzenia za zlecenie.