Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika.

Koszt zatrudnienia pracownika i wysokość opłat, k z tytułu wynagrodzenia, które pracodawca odprowadza do ZUS czy urzędu skarbowego, spędza płatnikowi czasem sen z oczu. Wypłata netto jaka pracownik dostaje na rękę, to tylko 60% kosztów jakie ponosi pracodawca, zatrudniając pracownika.

Wynagrodzenie brutto pracownika, jest dla przedsiębiorcy w całości kosztem. Wynagrodzenie pracodawca może zaliczyć już do kosztów miesiąca, za jakie wypłata jest należna, gdy wypłaci pensję w terminie przewidzianym w Kodeksie pracy.  

Dodatkowo kosztem będzie również wysokość składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych oraz niektóre składki społeczne- rentowa, emerytalna oraz wypadkowa w tej części, w której są one finansowane przez płatnika. Składki te są ujmowane w kolumnie kosztowej KPiR (kolumna 13).  Niektóre podmioty mają obowiązek opłacania Funduszu Emerytur Pomostowych.

Pracownik po swojej stronie „finansuje” następującą wysokość składek:

·         składka emerytalna– 9,76% ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·         składka rentowa – 1,50%  ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·         składka chorobowa  – 2,45% ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·   składka zdrowotna naliczona – 9,00% ( podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne)

·         podatek dochodowy: 18% ( podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu i o składki na wymienione wyżej ub. społeczne).

Pracodawca natomiast po swojej stronie opłaca następująco wysokość składek ( i ta część jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu):

·         składka emerytalna– 9,76% ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·         składka rentowa – 6,50% ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·         składka wypadkowa – 1,93% ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·         składka na FP  – 2,45% ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·         składka na FGŚP  – 0,10% ( kwoty brutto wynagrodzenia)

·         składka na FEP -  1,50% ( kwoty brutto wynagrodzenia jeśli dotyczy to danego przedsiębiorstwa)

Przyjrzyjmy się, jak wygląda koszt zatrudnienia pracownika, gdy wynagrodzenie brutto wynosi 2000zł.

Zakładamy koszty uzyskania „miejscowe”-czyli pracownik nie dojeżdża do pracy z innego miasta (111,25zł) oraz składkę na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie 1,93%- pracodawca nie zgłasza do ubezpieczeń więcej niż 9 osób.

  Kwota brutto- 2 000zł

  Kwota kosztów uzyskania-111,25 zł

  Podstawa opodatkowania-1614,55 zł

  zaliczka na podatek- 111 zł

  Składka zdrowotna naliczona – 9,00% – 155,32zł

  Składka rentowa (Ubezpieczony) – 1,50% – 30 zł

  Składka rentowa (Płatnik) – 6,50% – 130,00 zł

  Składka emerytalna (Ubezpieczony) – 9,76% – 195,20 zł

  Składka emerytalna (Płatnik) – 9,76% – 195,20 zł

  Składka chorobowa (Ubezpieczony) – 2,45% – 49 zł

  Składka wypadkowa (Płatnik) – 1,93% – 38,60 zł

  Składka na FP (Płatnik) – 2,45% – 49 zł

  Składka na FGŚP (Płatnik) – 0,10% – 2 zł

  Kwota netto – 1459,48zł.

Koszt pracodawcy2414,8

Składki ZUS płatnika 363,80

Warto zapamiętać też kilka dodatkowych zasad:

1.   Nie opłaca się składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy.

2. Od osób w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 roku , które przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawały w rejestrze bezrobotnych PUP;

3.  Bezterminowo od osób które ukończyły wiek 55 lat ( kobiety) i 60 lat ( mężczyźni ). Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie, a także osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

4. Pracodawca nie opłaca składki na FGŚP za zatrudnionych członków rodziny (m.in. za dzieci i współmałżonka).