Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Świadectwo pracy-treść, wydanie, roszczenia.

Świadectwo pracy jest dokumentem posiadającym ściśle określona treść-co oznacza, że pracodawca musi odnieść się w nim do każdej wymienionej przez prawo okoliczności.

Treść świadectwa pracy powinna zawierać następujące informacje:

 1. Okres i rodzaj wykonywanej pracy.
 2. Zajmowane przez pracownika stanowisko.
 3. tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia umowy o pracę.
 4. Informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz ubezpieczenia społecznego.
 5. Wymiar czasu pracy.
 6. Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.
 7. Wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustała umowa o pracę.
 8. Wykorzystanie dodatkowego urlopu.
 9. Wysokość należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania umowy o pracę z powodu braku środków finansowych.
 10. Okres korzystania z urlopu bezpłatnego oraz jego podstawa prawna.
 11. Wykorzystanie urlopu wychowawczego.
 12. Liczba dni wynagrodzenia chorobowego.
 13. Liczba dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
 14. Okres, za który przysługuje pracownikowi odszkodowanie, związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.
 15. Okres odbytej służby wojskowej.
 16. Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach.
 17. Okresy nieskładkowe, przypadające okresu zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy.
 18. Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika lub organ prowadzący egzekucje albo informacja o braku zajęcia wynagrodzenia.

Wydanie świadectwa pracy.

Wraz z zakończenie stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jeśli zatrudnienie ma być kontynuowane, pracodawca na żądanie pracownika wydaje świadectwo pracy-jest to korzystne rozwiązanie dla pracownika o tyle, że w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, pracownik będzie dysponował krótszym okresem pracy na świadectwie ale bez obciążających go adnotacji.

Pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych kopię świadectwa pracy pracownika-co daje w razie zguby oryginału, uzyskanie odpisu tego dokumentu. Jeśli pracodawca nie wyda świadectwa pracy, pracownik może ubiegać się o nie przed sądem. Możliwe jest również dokonanie sprostowań w świadectwie pracy-zwłaszcza w sytuacji, gdy ustanie stosunku o pracę odbywa się w atmosferze konfliktu. Wrazie odmowy pracodawcy sprostowania świadectwa, pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem. Pracownik w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa pracy może żądać od pracodawcy takiego sprostowania-w przypadku uwzględnienia racji pracownika, pracodawca wydaje nowe świadectwo pracy w terminie 7 dni. W przypadku braku zgody pracodawcy na sprostowanie świadectwa, pracodawca ma obowiązek na piśmie poinformować pracownika o negatywnym wyniku rozpatrzenia jego wniosku, a pracownik od daty otrzymania takiego pisma ma 7 dni na odwołanie się przed sądem pracy od decyzji pracodawcy.

W sytuacji gdy sąd przychyli się do racji pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca ma obowiązek w terminie 3 dni na wystawienie nowego świadectwa pracy. Pracodawca ma obowiązek usunąć z akt osobowych poprzednie świadectwo pracy.Pracodawca ma również obowiązek sprostować świadectwo pracy, gdy sąd orzeknie:

 • o prawomocnym przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania,
 • uwzględnienie powództwa pracownika o odszkodowania z tytułu niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Roszczenia pracownika.

Pracownik ma prawo ubiegać się u pracodawcy o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawienia bez pracy z powodu niewydania świadectwa pracy lub wydania błędnego świadectwa, jednak nie dłuższy nie 6 tygodni. Podstawą obliczenia odszkodowania jest wynagrodzenie jakie uzyskałby pracownik u nowego pracodawcy, gdyby otrzymał świadectwo pracy lub byłoby ono prawidłowe, a nie wynagrodzenie u dotychczasowego pracodawcy.

 

Nowe zasady wydawania świadectw pracy. Zmiany od 7 grudnia 2011.
Największe zmiany dotyczą pracowników zatrudnianych na umowach terminowych, a zmiany zostały wymuszone przez marcową nowelizację Kodeksu Pracy. I tak:
 • Nowe przepisy uwolniły pracodawcę od obowiązku każdorazowego wystawiania świadectwa pracy pracownikowi w przypadku jego pozostania w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy, na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Nowe ułatwienia pozwoliły wydać pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów – zawartych w okresie 2 lat, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej trwającej jeszcze umowy o pracę.

 

 • W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu, w którym następuje jego rozwiązanie lub wygaśnięcie. Jak wskazuje powyższy przepis obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy dotyczyć będzie jedynie umów na czas nieokreślony, co oznacza, że pracodawca nie musi robić tego każdorazowo, w przypadku umów terminowych zawartych z pracownikiem.

 

 • Pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części, ma obowiązek w świadectwie pracy wykazać również okres pracy pracownika u poprzedniego pracodawcy i wskazać tego pracodawcę. Co więcej należy wykazać również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy na podstawie umów terminowych - jeżeli nie zostało wydane świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy.

 

ZAPAMIĘTAJ!

WAŻNE! Świadectwo pracy musi zawierać pouczenie o sposobie w jaki pracownik może ubiegać się o jego sprostowanie. Świadectwo nie może zawierać żadnych elementów oceny pracownika, a wysokość składników wynagrodzenia oraz kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika podaje się na jego żądanie.

WAŻNE! Pracodawca nie może żądać uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem, wstrzymując przez to wydanie świadectwa pracy. Nie wydanie pracownikowi świadectwa jest obciążone karą od 1000 do 30000 zł.

PAMIĘTAJ! Sprostowanie świadectwa pracy oznacza wydanie nowego dokumentu, a nie dodania jakiegokolwiek zapisu.