Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Ułatwienia dla przedsiębiorców w 2015 roku.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662; z wyjątkiem zmian wprowadzonych w kodeksie pracy, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.). Ustawa stanowi kontynuację przyjętej koncepcji działań legislacyjnych, mających na celu doskonalenie obowiązujących regulacji gospodarczych „krok po kroku” – na podstawie konkretnych problemów zidentyfikowanych w praktyce wykonywania działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm.

 

Na podstawie analizowanej ustawy wprowadzony został szereg zmian, m.in. w kodeksie pracy, ustawie o izbach gospodarczych, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o Służbie Celnej, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o weterynaryjnej kontroli granicznej i wielu innych. Ustawa przewiduje zmiany głównie w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw, wsparciu inwestycji, ograniczeniu obowiązków informacyjnych oraz usprawnieniu administracji.

Poniżej przedstawione zostaną wybrane zmiany, wprowadzone ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej:

  1. umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobnym stanowisku, celem uproszczenia procedur związanych z zatrudnianiem nowych pracowników oraz redukcji ponoszonych przez pracodawcę kosztów związanych z zatrudnieniem - zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy jest możliwe, jeżeli osoby te przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie; pracodawca sam musi ocenić, czy warunki wskazane w orzeczeniu lekarskim nowego pracownika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych),
  2. zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych -ustalona została wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku; dla częściowo odpłatnych świadczeń wartość świadczenia będzie stanowiła różnicę między ww. kwotami oraz odpłatnością dokonaną przez pracownika,
  3. zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę, celem odciążenia go od czynności biurokratycznych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego,
  4. zwolnienie z podatku dochodowego bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym -osoby objętepomocą społeczną lub otrzymujące zasiłek rodzinny będą zwolnione z podatku dochodowego z tytułu korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej,
  5. zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R - ma to celu zmniejszenie kosztów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej; przed wejściem w życie ustawy czynność potwierdzenia rejestracji podlegała opłacie skarbowej w wysokości 170 zł, która stanowiła przychód właściwej miejscowo gminy; zgodnie z nowym stanem prawnym składanie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT przez przedsiębiorców (osoby fizyczne) jest czynnością automatyczną;
  6. zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS poprzez zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, a także zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym - zlikwidowano zbędne obciążenia dla przedsiębiorców, którzy co do zasady zobligowani byli do potwierdzania na dzień 30 kwietnia prawidłowości danych uprzednio już przez nich potwierdzonych,
  7. zmniejszenie uciążliwości procedur importowych w portach morskich - tzw. pakiet portowy polegający na skróceniu czasu kontroli granicznej do 24 godzin (48 godzin w przypadkach szczególnych), powinno to przyśpieszyć obrót towaru,
  8. możliwość wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia przez inne niż organy celne podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą dysponująca 27 oddziałami na terenie całego kraju - zmiana bazuje na rozwiązaniach już stosowanych w wielu krajach UE, ma na celu ułatwienie dostępu do uzyskania świadectw poprzez możliwość wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa,
  9. zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - w zakresie obowiązków informacyjnych zgłaszanych wobec Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) zwolniono administratorów danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO, a także rozszerzono kompetencje GIODO na informacje o administratorach bezpieczeństwa informacji („ABI”),

Zmiany i rozwiązania prowadzone przez ustawę deregulacyjną ocenić należy pozytywnie, a przede wszystkim jako realizujące podstawowy cel ustawy, a mianowicie ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.