Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Leasing-czy warto wybrać, co trzeba wiedzieć

Firmy wciąż muszą się rozwijać. Czując „oddech” konkurencji na plecach, każde przedsiębiorstwo chce być o krok do przodu przed innymi. Przedsiębiorstwo musi być konkurencyjne, a nader wszystko wciąż musi inwestować. Dobrze jest, gdy firma jest już na tyle dobrze rozwinięta i dochodowa, że dzięki swoim dochodom w całości lub w znacznej części, może pokryć ze swoich pieniędzy te inwestycje. A gdy trzeba wesprzeć się zewnętrznym finansowaniem i….zakup pokryć kredytem lub leasingiem? I zwłaszcza mali przedsiębiorcy mają problem-co to jest ten leasing? Czym się różni od kredytu? Co jest korzystniejsze? Jak podpisać umowę? Jaką firmę leasingową wybrać?

Odpowiedź na pytanie czym jest kredyt jest prosta. A leasing? Leasing jest formą dzierżawy, z założenia jest prostszym rozwiązaniem na finansowanie inwestycji w firmie niż kredyt-leasing nie wymaga tak rygorystycznych zabezpieczeń. Niestety ta prostota kosztuje. Często leasing jakiejś maszyny jest droższy niż kredyt ale wymogi i czas jaki zajmuje uzyskanie kredytu, wielu przedsiębiorców zniechęca. Wszak czas to też pieniądz!

Umowa leasingu jest umową cywilną, na mocy której, finansujący (jedna ze stron umowy), oddaje do odpłatnego użytkowania drugiej stronie (zwanej korzystającym) podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające się:

  1. Ze składnika kapitałowego odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu
  2. Składnika odsetkowego stanowiącego wynagrodzenie leasingodawcy.

Leasing przypomina umowę najmu-są jednak bardzo ważne różnice. W obu przypadkach wprawdzie nie ma przeniesienia własności w trakcie trwania umowy, za to w przypadku leasingu, po jego zakończeniu, jest możliwość nabycia leasingowanego obiektu.


Leasing może przybierać różne formy-w praktyce rozróżniamy dwa:


  1. Najbardziej popularny, ze względów podatkowych, jest leasing operacyjny. Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu leasingowanej rzeczy, a czas ten jest znacznie krótszy niż okres zużycia danego obiektu. Co najważniejsze po zakończeniu leasingu, leasingobiorca może wykupić użytkowany przedmiot za niewielka cenę (w umowie korzystający z leasingu może mieć zagwarantowane prawo do zakupu rzeczy po zakończeniu umowy). Atrakcyjne ze względów podatkowych w tym rodzaju leasingu jest fakt, że raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu-zatem czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki można wliczyć w koszty.

  2. Leasing finansowy-druga forma leasingu-jest już mniej popularną metodą finansowania inwestycji, zwłaszcza przez małych przedsiębiorców. W tym rodzaju leasingu nie ma wykupu-klient staje się właścicielem leasingowanej rzeczy wraz z zapłaceniem ostatniej raty. Nie cała rata leasingowa jest również zaliczana w koszty, a jedynie jej odsetkowa część. Korzyść leasingu operacyjnego polega jednak na tym, że leasingobiorca amortyzuje leasingowany obiekt, a odpisy amortyzacyjne są jego kosztem. Z tej opcji leasingu korzystają najczęściej bogate firmy, gdyż VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej.


Jak widać oba te leasingi różnią się przede wszystkim kwestiami podatkowymi. Drugą istotną różnicą jest minimalny czas trwania umowy leasingowej i tak zwana wartość wykupu. W leasingu finansowym własność przechodzi automatycznie na leasingobiorce po zakończeniu umowy, a czas trwania leasingu określana jest w umowie. W przypadku leasingu operacyjnego czas trwania regulują obowiązujące przepisy, a leasingobiorca ma prawo do wykupu danego przedmiotu, z którego może skorzystać przez pewien czas lub nie.


Ostatnim rodzajem leasingu jest leasing zwrotny, nie ma on jednak zastosowania w przypadku małych firm. Polega on na tym, że firma leasingowa odkupuje od użytkownika rzecz leasingowaną, a następnie mu ją dzierżawi. Zmienia się właściciel przedmiotu ale nie najemca.


Co wybrać-leasing czy kredyt?


Na pewno na korzyść leasingu przemawiają procedury. Firmy leasingowe rzadko stawiają wymóg prowadzenia działalności przez określony czas w przeciwieństwie do banków. Drugą korzyścią z leasingu jest fakt, iż leasing często nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, gdyż już sam przedmiot jest zabezpieczeniem. Warto również zwrócić uwagę na łatwiejsze procedury w przypadku leasingu-firmy leasingowe badając kondycje finansową danego przedsiębiorstwa nie wymagają wielu uciążliwych dokumentów, a w szczególności biznesplanu. Leasingodawca bardziej skupia się na obrotach leasingobiorcy, a także bada wskaźnik pokrycia długu, który pokazuje jakie są możliwości płatnicze firmy.

Ponadto leasing jest dość elastyczna formą finansowania inwestycji. Można ustalić wysokość rat leasingowych oraz cenę wykupu danej rzeczy. Przedsiębiorca ma wybór-czy zdecydować się na mniejsze raty miesięczne, ale droższy wykup, czy na wyższe raty, a tańszy wykup-gdyż są to elementy, które można ustalić z leasingodawcą. Przy kredycie bankowym pole negocjacji klienta z bankiem są mocno ograniczone i niestety nie wiele jest elementów, gdzie można byłby negocjować.

Względy podatkowe czynią leasing również atrakcyjnym-suma rat leasingowych (wliczanych w koszty) i podatku zapłaconego w trakcie trwania umowy leasingowej jest z reguły niższa niż raty kredytu i podatku.

Niemniej jednak są i ograniczenia. Po pierwsze nie jesteśmy właścicielami danej rzeczy, po drugie nie każdą rzecz można sfinansować leasingiem. Ostatnią istotna sprawą jest opłacalność wzięcia leasingu-leasing jest nieopłacalny dla firm, które nie są VATowcami, rozliczają podatek ryczałtem lub karta podatkową.


Koszty leasingu.


Rata leasingowa jest comiesięcznym czynszem. Jak już wspomniano wyżej, wysokość raty może być uzgodniona wcześniej. Mogą to być raty równe, raty malejące, raty rosnące lub raty uzgadniane indywidualnie, gdyż niektóre firmy dają taka możliwość.


Oprócz rat musimy liczyć się z wydatkiem w postaci wpłaty początkowej, która jest płacona w momencie zawarcia umowy. Jej wartość jest określona w umowie oraz ma wpływ na wysokość rat-im większa opłata początkowa tym mniejsze raty i na odwrót.

Na koszt leasingu mogą składać się również opłaty manipulacyjne z tytułu kosztów obsługi transakcji. Czasem firmy leasingowe życzą sobie wpłaty depozytu gwarancyjnego. Koszt ten jest swoistym zabezpieczeniem w razie gdyby leasingobiorca postępował z obiektem leasingowanym niezgodnie z jego przeznaczeniem. Kaucja ta jest zwracana po zakończeniu okresu leasingu.

Ponadto na wysokość kosztu leasingu składa się:

  • wysokość wkładu własnego
  • okres obowiązywania umowy
  • wysokość wykupu
  • stopa procentowa właściwa dla waluty leasingowej ( WIBOR dla PLN, EURLIBOR dla EURO i LIBOR dla pozostałych walut.

Warto zapamiętać też o kosztach ubezpieczenia przedmiotu. Często firmy leasingowe współpracują z ubezpieczycielami, co zmniejsza koszty ubezpieczenia-warto więc mieć to na uwadze. Jeśli leasingobiorca sam wybierze firmę ubezpieczeniową musi liczyć się z tym, że kosztu tego nie zaliczy ko kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie jest właścicielem danej rzeczy.


O czym warto jeszcze wiedzieć?


Przed wyborem leasingu, dobrze jest jednak sprawdzić ofertę kredytową, mając na uwadze zawsze możliwości finansowe naszej firmy. Warto również szukać leasingodawców wyspecjalizowanych w tych obiektach, które chcemy leasingować. Są firmy specjalizujące się w leasingu samochodów, maszyn itp.-taka specjalizacja powoduje, że firmy te mają bardzo dobre rozeznanie na rynku swojej branży, dając szybką kalkulacje. Warto tez wybierać firmy długo działające na rynku.

Dokumenty wymagane do uzyskania leasingu to najczęściej aktualne zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS o niezaleganiu z płatnościami oraz opinia banku prowadzącego rachunek bankowy.

Warto także zwrócić uwagę na zapisy zawarte w umowie. Zwłaszcza o dodatkowych kosztach w razie opóźnień w spłacie rat. W umowie powinien być również zawarty punkt dotyczący wcześniejszego zakończenia leasingu niż przewidziany okres leasingowania, chociaż leasing operacyjny rządzi się nieco innymi prawami i tu umowa nie może być krótsza niż 3 lata.

Jednym zdaniem na koniec-warto roztropnie i w skupieniu przeanalizować oferty, mając na uwadze wszystkie te przypadki, które mogą zdarzyć się w naszej firmie, by mieć poczucie bezpieczeństwa w naszych inwestycjach.