Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Jak zawiesić i wznowić działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą czasem muszą zdecydować się na zawieszenie swojej działaności gospodarczej. Dzięki platformie ceidg procedura ta nie jest już tak bardzo uciążliwa, warto jednak poznać kilka zasad odnośnie zawieszania działalności gospodarczej.

 

 1. Działelność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników;
 2. Okres zawieszenie może trwać od 30 dni do 24 miesięcy;
 3. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów, ale podatnik ma prawo:
 • zabezpieczać źróła przychodów i w tym celu wykonywać wszelkie, niezbędne czynności;
 • sprzedawać środki trwałe i wyposażenie;
 • regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia;
 • zostać poddanym kontroli, wykonywać obowiązki wykazane w przepisach prawa, uczestniczyć we wszelkich postępowaniach związanych z dzialalnością gospodarczą, a powstałych przed zawieszeniem.
 1. Wniosek o zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej można złożyć na stronie CEIDG online lub w Urzędzie Gminy osobiście, bądź też listem poleconym.
 2. Jeśli przedsiębiorca nie wznowi działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy, wpis zostanie skreślony.
 3. Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
 4. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Dodatkowo przedsiębiorcy mają obowiązek poinformowania w ciągu 7 dni od daty zawieszenie ZUS i złożyć właściwą deklarację. Podatnicy podatku akcyzowego muszą poinformować Urząd Celny o zawieszeniu.

W przypadku podatników podatku VAT nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, w których działalność została zawieszona z wyjątkiem:

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97 ustawy o VAT;

2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikami;

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

 

WAŻNE! Podatnicy VAT muszą powiadomić o zawieszeniu Urząd Skarbowy.