Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Co powinien zawierać spis majątku w przypadku likwidacji firmy.

Podatnicy chcący zakończyć działalność gospodarczą są zobowiązani do sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Często jednak rodzi się problem jakie składniki majątku firmy należy podać w wykazie sporządzonym w związku z likwidacją firmy.

Temat z pozoru może wydawać się prosty, jednak będąc w takiej sytuacji należy przyjrzeć się dokładnie artykułom PDOF.

 

 

Zacznijmy zatem od art.24 ust.3a zdanie 1 PDOF, który nakłada obowiązek sporządzenia zestawienia składników majątku firmy na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Obowiązek ten dotyczy podatników prowadzących KPiR, ryczałtowców, jak i księgi rachunkowe.

By do wiedzieć się co kryje się pod określeniem „składniki majątkowe”, powinniśmy przeczytać art. 5a pkt2 PDOF, gdzie składniki majątkowe określone są jako aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi związane z działalnością gospodarczą zbywcy (jeśli nie zostały one uwzględnione w cenie nabycia). Zatem dokładne określenie, co ująć w wykazie sporządzonym na dzień likwidacji, znajdziemy w ustawie o rachunkowości.

I teraz odrobinę teorii. Art.3 ust.1 pkt 12 ustawy o rachunkowości za aktywa określa wszelkie kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, a które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Musimy pamiętać , że pojęcie to jest bardzo szeroki i obejmuje swoim zakresem wiele aktywów, takich jak:

 • Składniki rzeczowe (np. grunty, budynki, maszyny, wyposażenie, środki transportu)
 • Wartości niematerialne i prawne,
 • Składniki finansowe (np. udziały w innych spółkach, udzielone długoterminowe pożyczki),
 • Zapasy,
 • Należności i roszczenia,
 • Środki pieniężne na rachunkach,
 • Długoterminowe papiery wartościowe,
 • Rozliczenia międzyokresowe.

Wiemy już zatem, że musimy sporządzić wykaż składników majątku firmy, a posiłkując się ustawą o rachunkowości, wiemy również czym są składniki majątkowe. Niemniej jednak nie informacje wyszczególniamy w sporządzanym wykazie.

To co należy zaewidencjonować z wymienionych powyżej aktywów, zostało wskazane w art.24 ust.2 zdanie 2 PDOF. A artykuł ten mówi nam, iż wykaz taki powinien zawierać następujące informacje:

 • Liczbę porządkową,
 • Nazwę składnika majątku,
 • Datę jego nabycia,
 • Kwotę wydatków poniesionych na jego nabycie oraz kwotę zaliczoną do kosztów uzyskania przychodu,
 • Wartość początkową, metodę amortyzacji,
 • Sumę odpisów amortyzacyjnych,
 • Wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom.

Można zatem, na podstawie powyższych informacji, odpowiedzieć na pytanie, co powinien wykaz składników majątku na dzień likwidacji firmy. Czyli wykaz ten obejmuje:

 • Środki trwałe,
 • Wartości niematerialne i prawne

Obie powyższe składniki w wykazie powinny mieć wskazane wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych, kwotę zaliczoną do kosztów uzyskania przychodu oraz datę ich nabycia.

 • Wyposażenie (wskazana wartość wyposażenia, data nabycia oraz kwota zaliczona do kosztów uzyskania przychodu).
 • Towary handlowe, materiały pomocnicze i podstawowe, półwyroby, produkcja wtoku, wyroby gotowe, braki i odpady. Tu również, zwłaszcza w przypadku towarów handlowych, musimy wykazać datę ich nabycia, ponadto wartość oraz kwotę zaliczoną do k.u.p.