Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Skapitalizowane odsetki-kiedy stanowią koszt?

Wielu przedsiębiorców, którzy w swojej działalności korzystają z pożyczki, np. od wspólnika-ma problem z prawidłowym ustaleniem momentu zaksięgowania jako kosztu skapitalizowanych odsetek od takiej pożyczki.

 


Przykładowo, spółka jawna korzysta z pożyczki udzielonej spółce przez jednego z jej wspólników. Okres spłaty ustalony został na pięć lat. Po pewneym okresie wspólnicy decydują o skapitalizowaniu zaległych odsetek. Pierwsze pytanie jakie pojawia się, to czy skapitalizowane odsetki stanowią koszt, a jesli tak, to w którym momencie?

Niestety w tej kwestii pojawia się rozbieżność w prawidłowości postępowania przez podatników, wynikające z różnych stanowisk Dyrektorów poszczególnych Izb Skarbowych.


Co do zasady, kapitalizacja odsetek oznacza doliczenie ich do kapitału. Odsteki stanowią również koszt podatkowy. Ale czy odsetki zaliczamy w momencie ich kapitalizacji do kosztów podatkowych (czyli w chwili doliczenia do kapitału), czy w momencie ich faktycznej zapłaty?


Dla podatnika, jak i również według wielu Dyrektorów Izb Skarbowych- korzystne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu w momencie doliczenia ich do kapitału, czyli w chwili kapitalizacji.


Sygnatura: PD-I-42190/11/AB/05 autor: Izba Skarbowa w Opolu data: 2005-10-17:
" (...)odsetki skapitalizowane są kosztem uzyskania przychodu dla pożyczkobiorcy w dacie kapitalizacji. Kapitalizacja odsetek oznacza bowiem spłatę odsetek naliczonych w stosunku do kapitałowej części pożyczki. Takie odsetki, analogicznie jak należność główna stanowią podstawę ustalenia odsetek, gdyż zwiększają kwotę pożyczki. W konsekwencji, po operacji kapitalizacji odsetek, kwota kapitałowa jest równa sumie poprzedniej kwoty kapitałowej i skapitalizowanych odsetek."


Istotne jest również pismo Ministra Finansów z 13 stycznia 1999 r., nr PB3-5912-722-604/l-IS/98, które zostało wydane na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa (a więc w trybie przewidzianym dla usuwania rozbieżności oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe). Czytamy w nim:
"Odsetki skapitalizowane (tj. takie odsetki od należności, które analogicznie jak należność główna stanowią podstawę ustalania odsetek) są u wierzyciela przychodem w każdorazowej dacie ich kapitalizacji dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów i drugostronnie u dłużników w tej samej dacie kapitalizacji są kosztem uzyskania przychodów. "


Warto wspomnieć, że pozytywnie w tym zakresie wypowiadał się także NSA w Gliwicach w wyroku z 22 października 2007 r., sygn. I SA/GI 265/07:
"(...) z chwilą dokonania kapitalizacji odsetek pożyczkobiorca wykonuje swoje zobowiązanie do ich uiszczenia, zaś aktywa pożyczkodawcy zwiększają się o tę kwotę, jakkolwiek nie następuje jej fizyczne przekazanie na jego konto".

Przytoczone powyżej interpretacje (acz pozytywnych dla tego rozwiązania jest znacznie więcej), świadczą o tym, że skapitalizowane odsetki stanowią koszt w chwili dopisania ich do kapitału, a nie dopiero w chwili faktycznej ich zapłaty. To dobre samopoczucie podatnika może jednak zespuć postanowienie WSA w Warszawie z 11 lipca 2006 roku czy też wyrok NSA z 8 lipca 2010 roku, o którym warto pamiętać.
II FSK 359/09 - Wyrok NSA z 2010-07-08
"Dla rozstrzygnięcia tego sporu niezbędne jest odniesienie podanego stanu faktycznego do norm prawa materialnego regulujących kwestie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętych pożyczek. Z tego powodu należy sięgnąć do treści przepisów zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 10 lit a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 analizowanej ustawy podatkowej. W drodze wykładni językowej z pierwszego przepisu wywieść można normę wskazującą, iż do kosztów uzyskania przychodów pożyczkobiorcy zalicza się wydatki na spłatę skapitalizowanych odsetek od zaciągniętych pożyczek. Treść drugiego przepisu prowadzi do wniosku, że w kosztach uzyskania przychodów pożyczkobiorcy nie mogą być uwzględnione obliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek."

Nowsze interpretacje organów skarbowych wskazują na to, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek w momencie doliczenia ich do kapitału, spotyka się z akceptacją, niemniej warto pamiętać o wyroku NSA.