Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Podatkowe rozliczenie dotacji na zakup środków trwałych.

Dla podatnika otrzymującego dotację, ważne jest rozstrzygnięcie kwestii, czy dotacja stanowi przychód czy nie. Dotacja otrzymana na zakup środka trwałego lub jego wytworzenie nie stanowi przychodu-jeśli dany dany środek podlega amortyzacji. To zasada ogólna-warto jednak znać pewne zasady by nie popełnić błędów.

 

Po pierwsze- należy ustalić, kiedy dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Wszelkiego rodzaju subwencje, dotacje, dopłaty itp. źródła dodatkowego finansowania dla przedsiębiorcy, stanowią przychód. Wyjątkiem są te dotacje, które są związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego, od którego mamy zgodnie z prawem (art 22a-22o PDOF) mamy możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Oznacza to, że tylko dotacje, subwencje i dopłaty do zakupu środka trwałego lub jego wytworzenia nie stanowią przychodu podlegającemu opodatkowaniu PIT.

Po drugie-należy ustalić czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego są kosztem.

Co do zasady odpisy amortyzacyjne stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Są jednak od tej zasady wyjątki. Wyjątek ten określony jest w art.23 ust. 1 pkt 45 PDOF. Artykuł ten stanowi, że nie są kosztem uzyskania przychodu odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania PIT albo zwróconym podatnikowi.

Innymi słowy- jeśli podatnik sfinansował zakup lub wytworzenie środka trwałego w połowie-to tylko połowa dokonywanych przez niego odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła koszt. Jeśli zakup był sfinansowany w całości ze środków z dotacji, odpisy amortyzacyjne w ogóle nie będą kosztem. Jeśli dotacja nie podlega opodatkowaniu to i odpisy kosztowe nie dają kosztu podatnikowi.

Po trzecie- należy skorygować podatek gdy otrzymamy dotacje po zakupie środka trwałego.

Zdarza się, że dotacja "przychodzi" do podatnika już po dokonanych zakupach. Wtedy w dacie otrzymania dotacji konieczna jest korekta o taką część dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, jaka odpowiada udziałowi tej dotacji w wartości początkowej środka trwałego.