Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Jak rozliczyć stratę podatkową.

Prawo podatkowe kryje wiele rozwiązań, które mogą być korzystne dla podatnika. Jednym z takich rozwiązań jest możliwość rozliczenia straty z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z lat ubiegłych. Na odliczenie straty podatnicy mają pięć lat, a w każdym kolejnym roku przedsiębiorca nie może od dochodu odliczyć więcej niż połowę straty z danego roku.

Na takie rozwiązanie pozwala art.9 ust.3 o PIT – gdzie ustawodawca określił zasadę, iż podatnik może obniżyć dochód w kolejnych pięciu latach po roku, kiedy wystąpiła strata. Jednak wysokość tego obniżenia w każdym z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.

Z takiego zapisu wynika, że przedsiębiorca rozliczy stratę najszybciej w przeciągu dwóch lat, po roku, kiedy strata wystąpi. 50% w pierwszym roku i drugie 50% w kolejnym. Nie może jednak rozliczać jej dłużej niż pięć lat. Jeśli strata wystąpiła w 2012 roku to rok 2017 będzie ostatnim rokiem rozliczenia straty.

Przedsiębiorca może jednak rozliczać w danym okresie inne straty z jednego lub dwóch lat, nie można natomiast odliczyć więcej z każdego z tych lat niż 50% danego roku. Zatem w 2018 roku możliwe będzie rozliczenie strat powstałych w latach 2013 – 2017. Nie ma także w przepisach określenia kolejności rozliczania strat, co oznacza, że podatnik może dokonać wyboru straty, którą rozlicza w danym roku, gdy osiągnie już dochód.

WAŻNE! Stratę można odliczać tylko od dochodów z tej działalności, z której wyniknęła strata, a nie z innych źródeł (np. ze stosunku pracy).

Podsumowując: Stratę podatkową z danego roku lub kilku lat możemy rozliczyć przez pięć kolejnych lat, ale tylko do wysokości 50% kwoty straty. W rozliczaniu straty (jeśli występowała ona przez np. kolejne dwa lata), podatnik ma dowolność w wyborze, którą stratę w danym roku rozlicza.

Kolejna kwestią jest metoda rozliczenia straty-podatnik może odliczyć stratę w zeznaniu rocznych za poprzedni rok, jednorazowo pomniejszając swój dochód lub na bieżąco-przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na PDOF. Strata nie musi być w takiej sytuacji odliczana od dochodu (przy wyliczaniu zaliczek miesięcznych) w równych częściach oraz narastająco przy każdej zaliczce. Stąd już w pierwszym miesiącu roku można odliczyć 50% straty z lat ubiegłych.

Przykład: Podatnik w roku 2011 z działalności gospodarczej wykazał stratę w wysokości 12 000tys. W roku 2012 może odliczyć 6 000 straty-może rozliczyć ją w zeznaniu podatkowym za rok 2012 ( w 2013) lub już w zaliczach miesięcznych w roku 2012 - nawet w styczniu-lub w innym miesiącu, gdy osiągnie dochód. Gdy rolziczy 6000 tysięcy (np. jednorazowo w zeznaniu rocznym) w kolejnym roku może rozliczyć drugie 50% straty z 2011, czyli 6000.