Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Odsetki od zaległości podatkowych.

Podatnicy w swoich obowiązkach podatkowych muszą miedzy innymi wywiązywać się z terminowego płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( oczywiście ci, którzy są płatnikami takiego podatku). Czasem, z różnych nie zawinionych przez podatnika przyczyn, zaliczka na PDOF nie zostaje zapłacona w terminie. Warto wówczas wiedzieć co robić w takiej sytuacji.

Po pierwsze-warto wiedzieć, gdzie szukać odsetek ustawowych – te wysokości podaje Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu. Możemy również poszukać ich na renomowanych stronach internetowych.

Po drugie – dobrze jest, by podatnik wiedział, że może skorzystać z złagodzonej formy naliczania odsetek. Musi w tym cele wykonać następujące kroki.

 1. 1.Złożyć skorygowaną deklarację podatkową, gdzie zastosowane zostaną odsetki w wysokości 75% .
 2. 2.Wystąpić z wnioskiem o odroczenie w płaceniu zobowiązania podatkowego lub zaległości za zwłokę. W tym przypadku zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest opłata prolongacyjna, a jej wysokość to połowa odsetek podatkowych za zwłokę, przysługujących za okres odroczenia, a więc połowa podstawowej ich wartości
 3. 3.Warto pamiętać, że obniżenie odsetek zostanie zastosowane, gdy podatnik wpłaci zaległości podatkowe wynikającej ze złożonej korekty nie później niż w terminie 7 dni.
 • Nie zawsze podatnik będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki, a w szczególności, gdy korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu do podatnika informacji o rozpoczęciu kontroli podatkowej lub gdy deklaracja wpłynie w trakcie czynności sprawdzających podatnika.

Kiedy rozpocząć i zakończyć liczenie odsetek?

 • Podatnik odsetki za nieterminową płatność rozpoczyna od dnia następującego po ostatecznym dniu zapłaty podatku. Ważne by pamiętać, że termin ostatecznej płatności podatku jest tu najważniejszy. Następnego dnia po tej dacie, rozpoczynamy naliczanie odsetek. Zakończenie naliczania odsetek przypada na dzień, w którym podatnik uiścił podatek.

W przypadku wygaśnięcia zaległości (np. przedawnienie), odsetki również wygasają.

W przypadku natomiast złożenia wniosku o umorzenie odsetek, odsetki naliczamy do chwili wniesienia podania (włącznie z tym konkretnym dniem), a gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu odsetek za zwłokę dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej są naliczane, począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia podania.

Może się także i tak wydarzyć, że nasze podanie o umorzenie zaległości podatkowych zostanie odrzucone-co wtedy z odsetkami?

 • przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
 • po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.

Od omówionych zaległości, których zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, włącznie z tym dniem.

Jeśli decyzja jest negatywna:

 • przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
 • po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.

Opłata prolongacyjna zostanie naliczona:

 • wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
 • wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie.

Decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna będzie naliczana oddzielnie od każdej raty przypadającej do zapłaty i jest naliczana za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo terminu zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.