Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Obowiązujące od 1 kwietnia 2013 roku zmiany w przepisać o podatku VAT.

Zmiany przepisów o VAT.

Ustawa z 7 grudnia 2012 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2013 roku wprowadziła szereg zmian w podatku VAT.

Do najważniejszych zmian należy:

 • Zmiana stawek na niektóre towary i usługi. Za tymi zmianami idą podwyżki podatku VAT z 8% na 23%, a obejmą m.in. napoje di których używana jest kawa, herbata, wyroby sztuki ludowej, rękodzieło, produkcja programów telewizyjnych, wełnę szarpaną oraz odpady zwierzęce.
 • Nowa definicja działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT, co oznacza definicja nie obejmuje już czynności okazjonalnie związanych z działalnością gospodarczą. Definicja obejmuje za to wszelką działalność producentów, handlowców, wolne zawody, rolników, którzy prowadzą działalność w sposób ciągły dla celów zawodowy oraz w szczególności wykorzystują do czynności zarobkowych towary lub wartości niematerialne i prawne.
 • Nieodpłatne przekazanie towarów, będzie opodatkowane VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie VATu w części lub całości
 • Usunięto wyłączenie z opodatkowania VAT przekazanych materiałów drukowanych i informacyjnych.
 • Nowa definicja próbki – czyli identyfikowalny egzemplarz towaru (próbka) lub jego niewielka ilość, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego finalnej postaci. (przekazanie próbki może się odbyć w celu promocji i nie zaspokaja potrzeb odbiorcy końcowego).
 • Umożliwienie podmiotom zagranicznym na ustanowienie przedstawicielstwa podatkowego bez potrzeby rejestracji jako podatnik VAT czynny (ale tylkow określonych sytuacjach).
 • Wprowadzono nowe definicje importu i eksportu towarów do UE. Za import towarów uznaje się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7). Jednak opodatkowaniu VAT w Polsce podlega tylko taki import towarów, który został dokonany na terytorium naszego kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3). W definicji eksportu uściślono zasadę, że wywóz towarów poza terytorium UE potwierdzony zarówno przez krajowy urząd celny, jak i każdy inny unijny urząd celny stanowi eksport towarów opodatkowany w Polsce.
 • Zwolnienie z VAT dostawy teren niezabudowanych innych niż budowlane. Jednocześnie określono definicję terenów zabudowanych, czyli grunt pod zabudowę zgodnie z miejskim planem zagospodarowania, a gdy takiego planu brak, zgodnie z decyzją zabudowy.
 • Zwolnienie dla usług pocztowych.
 • Zrezygnowano z obowiązku udowadniania przez nabywcę, że wysyłka lub transport w transakcjach łańcuchowych powinno się zgodnie z zawartymi przez niego warunkami umowy, przyporządkować jego dostawie.
 • Wprowadzono „faktyczne koszty poniesione przez podatnika” zamiast „cena nabycia”, co doprecyzowuje definicję marży przy usługach turystyki.