Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

VAT 2014- ustalanie podstawy opodatkowania.

W roku 2014 zmienia się podstawa opodatkowania dla podatku od towarów i usług. W odróżnieniu od sytuacji sprzed 2014 roku- czyli podstawą opodatkowania był obrót (w 2013 jeszcze obowiązuje)-kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o VAT.

Od stycznia 2014 roku w myśl  art.29a ust.1 ustawy o VAT, postawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług-włącznie z otrzymanymi subwencjami, dotacjami i inne opłaty , które maja bezpośredni wpływ na cenę.

Do podstawy opodatkowania VAT należy wliczyć w 2014 roku następujące opłaty:

-podatki, cła opłaty o podobnych charakterze.

- prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez firmę dokonująco dostawy lub wykonującą usługi.

Do podstawy opodatkowania VAT w 2014 roku nie będzie wchodzić:

- rabaty, upusty i inne obniżki cen,

- zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a ujmowanych tymczasowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji,

- wartość opakowań zwrotnych (pobrana kaucja za to opakowanie)

Nadal nie trzeba w 2014 roku wyodrębniać wartości gruntu- chyba że grunt zostanie oddany w wieczyste użytkowanie dokonany wraz z dostawą budynków lub budowalni trwale związanych z gruntem bądź ich część.

W 2014 roku podstawę opodatkowania VAT będzie można obniżać o:

- Kwoty udzielonych upustów i obniżek cen,

- wartość zwróconych towarów i opakowań,

- zwróconą zapłatę lub jej część (jeśli nie doszło do transakcji),

-kwoty zwróconych dotacji, subwencji i innych podobnych dopłat.

Podstawa opodatkowania w przypadku nieodpłatnego przekazania towaru w roku 2014 będzie cena nabycia towarów bądź towarów podobnych (lub koszt wytworzenia). W przypadku nieodpłatnego świadczenia usług-podstawa opodatkowania to poniesiony przez podatnika koszt usługi.