Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Nowe zasady serwisowania kas fiskalnych.

1 kwietnia 2013 roku wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie serwisowania kas fiskalnych. Najważniejsze zmiany:
  1. Uprawnienie do ingerencji w pamięć fiskalną kasy przez jej wymianę posiada tylko podmiot prowadzący serwis główny (np. producent krajowy danego typu kasy prowadzący jej serwis). Przepis ten ma zapobiegać  nieprawidłowościom przy ingerencji w pamięć fiskalną.
  2. Podmiot prowadzący serwis główny zobowiązany jest do prowadzenia listy serwisantów kas, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu.Po każdej aktualizacji listy serwisantów, jej kopia wraz z informacją o zakresie zmian, będzie w terminie 7 dni od dokonania zmiany, przekazywana do właściwego urzędu skarbowego.
  3. Serwisant kas wykonuje, na podstawie dokonanego zgłoszenia przez podatnika, obowiązkowy przegląd techniczny kasy, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.
  4. Podstawą wydania przez podmiot prowadzący serwis główny upoważnienia do wykonywania serwisu kas dla serwisantów, będzie informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego wydaniem.
  5. Serwisu kas nie mogą prowadzić osoby fizyczne, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także podmioty, u których osoby pełniące funkcje kierownicze lub zarządzające zostały skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Serwisu kas nie będą mogły również prowadzić podmioty, u których serwisantem kas jest osoba lub są osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  6. Od 1 kwietnia br. podmiot przekazujący serwis główny ma obowiązek przesłania kopi umowy dotyczącej przekazania serwisu zarówno do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jak i do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.
  7. Nastąpiła zmiana wzoru identyfikatora serwisanta kas. Dokument będzie ważny przez okres 1 roku. Natomiast identyfikatory wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia zachowają ważność nie dłużej niż do 30 września 2013 r.