Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Wystawianie faktur zbiorczych.

Obrót towarami lub usługami, u podatników będącymi podatnikami VAT, musi być dokumentowany fakturami. W roku 2013 są dwa nowe terminy wystawiania faktur VAT, i tak:

  • Przepis § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 2013 r. utrzymuje dotychczasową zasadę obowiązku wystawienia faktur w terminie najpóźniej 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
  • Przy sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).

 

 

WYSTAWIANIE FAKTUR ZBIORCZYCH.

W 2013 roku obowiązuje § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie faktur – określa ono sytuację w której faktura zbiorcza może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonywanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie ona wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

W  § 5 ust. 1 wspomnianego już rozporządzenia w sprawie faktur określono dane, które powinny znajdować się na fakturze, m.in. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (jeśli taka data jest określona i jest inna od daty wystawienia faktury).

Zatem, na fakturze zbiorczej, która dokumentuje przykładowo sprzedaż kilku usług (towarów) w ciągu danego miesiąca, jako datę zakończenia usługi (dostawy towarów) należy podać datę wykonania ostatniej z tych transakcji.

Wskazać ponadto należy, że z przepisów w sprawie VAT nie wynika, aby podatnik musiał ujmować w wystawianej fakturze zbiorczej wszystkie dostawy towarów (lub wykonane usługi) zrealizowane w danym miesiącu na rzecz danego kontrahenta. Oznacza to, że może objąć taką fakturą zarówno wszystkie, jak i niektóre tylko dostawy (usługi). Pozostałe transakcje mogą zostać udokumentowane fakturami wystawionymi na zasadach ogólnych lub inną fakturą zbiorczą.

Jak się wydaje, zmiana ta jest bardzo korzystna dla przedsiębiorców, w szczególności, gdy dokonują oni częstych, powtarzających się dostaw, np. piekarze, firmy kateringowe dostarczające posiłki. Wpłynie to z pewnością na zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych, a przez to może spowodować zmniejszenie kosztów np. zakupu papieru, archiwizacji itp.”[1]

WAŻNE! Należy pamiętać o szczególnym momencie powstania obowiązku w podatku VAT, również w odniesieniu do faktur zbiorczych. ( art. 19 ustawy o VAT). Taki szczególny moment występuje np. w odniesieniu do usług transportowych, czy też do robót budowlanych i budowlano-montażowych, gdzie moment powstania obowiązku podatkowego określony jest na dzień otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia od dnia wykonania usług (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) i d) ustawy o VAT). W takich sytuacjach data wystawienia faktury nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego - jest on bowiem związany z chwilą otrzymania płatności. W takiej sytuacji, wystawienie faktury zbiorczej, nie jest ułatwieniem dla podatnika.

W sytuacji gdy mamy doczynienia ze sprzedażą o charakterze ciągłym, rozliczanych w okresach rozliczeniowych, to podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Przy czym za datę dokonania sprzedaży przyjmuje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

 [1] Możliwość wystawiania faktur zbiorczych w 2013 r. Poradnik VAT nr 5 (341) z dnia 10.03.2013