Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Jakie skutki rodzi wystawienie faktury "pro forma".

Faktura pro forma jest dokumentem, który nie wywiera żadnych skutków podatkowych, dokument ten stosuję się w celach informacyjnych. Na ogół wysyłane są do nabywcy towaru bądź usługi, by kontrahent mógł zapoznać się z ceną. Natomiast podatkowo dokument ten jest obojętny dla obydwu stron, czyli dla wystawcy i ewentualnego nabywcy. Owszem, na podstawie tej faktury, kontrahent może zdecydować się na wpłatę zaliczki czy całości, ale nawet wówczas faktura pro forma nie jest podstawą do zaksięgowania transakcji. Podatnik powinien przy wpłacie należności wystawić fakturę „właściwą” lub przy częściowej zapłacie fakturę zaliczkową.

Potwierdzić taki stan prawny może interpretacja podatkowa; „Należy zauważyć, iż faktura z adnotacją PRO-FORMA zawiera wprawdzie wszystkie elementy faktury handlowej, jednak nie jest ona wystawiona jako dowód wykonania transakcji handlowej, lecz przed jej wykonaniem i przesłana przez dostawcę czy też przez świadczącego usługę najczęściej razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania.

Jeśli faktura PRO-FORMA dokumentuje jedynie potwierdzenie możliwości nabycia określonego towaru (jego cech i warunków nabycia w przyszłości) lub też warunków wykonania usługi, to jej wystawienie, jako dokumentu nieprzewidzianego w przepisach ustawy i w przepisach wykonawczych do ustawy, nie rodzi żadnych skutków w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że wystawienie lub otrzymanie takiego dokumentu w zakresie podatku i usług jest neutralne, nie wywołuje skutków podatkowych. Żaden przepis nie zobowiązuje (…) do wystawienia faktury PRO-FORMA, jednocześnie z punktu widzenia ww. przepisów brak jest regulacji zabraniających jej wystawienia.” Cytat ze strony: http://interpretacje-podatkowe.org/faktura/ilpp1-415-976-10-2-ak ILPP1/415-976/10-2/AK | Interpretacja indywidualna