Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych.

Przepisy dotyczące kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. uległy zmianie. W rozporządzeniu Ministra Finansów określono:

 • sposób prowadzenia kas fiskalnych;
 • warunki ich używania;
 • termin zgłoszenia kasy do naczelnika US;
 • warunki serwisowania;
 • warunki przeglądów technicznych.

 

WAŻNE!

 1. 1.Rozporządzenie doprecyzowało fakt, że otrzymanie całości lub części zapłaty podlega ewidencjonowaniu na kasie z chwilą otrzymania zapłaty;
 2. 2.Na żądanie nabywcy na paragonie powinien być umieszczony NIP kupującego;
 3. 3.Uszczegółowiono zasady zwrotu lub reklamacji towaru/usługi;
 4. 4.Doprecyzowano postępowanie w przypadku tzw. pomyłek na kasie;
 5. 5.Przegląd techniczny kasy nie może być nie rzadziej niż na 2 lata.
 6. 6.Dotychczasowe zasady prowadzenia ewidencji obowiązują jeszcze do 30 września 2013r.

 

 

Rozporządzenie ustala nowe obowiązkowe elementy treści paragonu fiskalnego i jednocześnie modyfikuje niektóre obowiązujące obecnie elementy treści paragonu fiskalnego. Poza dotychczasowymi elementami

paragonu, od 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenie wprowadza:

 • obowiązek umieszczenia na paragonach oznaczenia „PARAGON FISKALNY”; do tej pory

obowiązek ten nie był sformułowany wprost,- obowiązek wskazywania na paragonach nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację;

 • Nowum w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów jest wskazywanie nazwy towaru lub usługi, w taki sposób aby pozwalał na jednoznaczną identyfikację towaru.
 • obowiązek wskazywania ilości i wartość sumarycznej sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki VAT,
 • obowiązek wskazywania wartość rabatów lub narzutów (o ile występują),
 • obowiązek umieszczania na żądanie nabywcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy.

Oznaczenie „Paragon fiskalny” ma być wyraźnie widoczne i jednoznacznie identyfikować ten właśnie typ dokumentu sprzedażowego. Na paragonie pojawi się też nowy element – numer identyfikacji podatkowej nabywcy. Taka informacja będzie się pojawiała na wydruku sprzedażowym, jeśli tylko kupujący sobie tego zażyczy.

 

Ewidencjonowanie sprzedaży zwolnionej oraz zaliczek i przedpłat

Rozporządzenie doprecyzowuje w stosunku do obowiązujących przepisów, że obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej dotyczy każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej. Dodatkowo, rozporządzenie

doprecyzowuje, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy również otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty).

Zwroty towarów, reklamacje, oczywiste omyłki

Rozporządzenie wprowadza szczegółowy tryb postępowania w przypadku zwrotu towarów oraz reklamacji towarów lub usługi, a także tryb postepowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek.

Zgodnie z rozporządzeniem zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży ujmuje się w odrębnej ewidencji.

Odrębna ewidencja powinna zawierać następujące elementy:

- datę sprzedaży,

- nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie ten nazwy,

- termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,

- wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,

- zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,

- dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,

- protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki w ewidencji (na kasie) podatnik powinien dokonać niezwłocznie korekty ewidencji poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji.

Podatnik powinien wskazać w odrębnej ewidencji:

- błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),

- krótki opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki,

- dodatkowo do odrębnej ewidencji podatnik powinien dołączyć oryginał paragonu fiskalnego

dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista omyłka.

Ponadto w przypadku oczywistej omyłki, podatnik powinien zaewidencjonować na kasie sprzedaż w prawidłowej

wysokości.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w rozporządzeniu, podatnicy zobowiązani są prowadzić odrębną ewidencję nie później niż od dnia 1 października 2013 r.

Miesięczne raporty fiskalne

Rozporządzenie wydłuża termin na sporządzenie miesięcznych raportów fiskalnych. Obecnie raport fiskalny za okres miesięczny należy sporządzić po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Proponowana zmiana zakłada, wydłużenie terminu na sporządzenie raportu miesięcznego do 25-tego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Treść dobowego raportu fiskalnego

Rozporządzenia doprecyzowuje treść dobowego raportu fiskalnego. Zgodnie z rozporządzeniem dobowy raport fiskalny powinien zawierać przynajmniej:

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w

miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

- numer kolejny wydruku,

- datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego,

- oznaczenie umieszczone centralnie „RAPORT FISKALNY DOBOWY”

- oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem dobowym,

- kolejny numer raportu fiskalnego,

- określenie literowe od „A” do „G” wraz z przypisanymi stawkami podatku VAT, przy czym przy literze A przyporządkowana jest stawka podstawowa podatku VAT, literom od B do G powinny być przyporządkowane pozostałe stawki podatku VAT oraz zwolnienie z podatku,

- osobno dla paragonów i faktur wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek,

- łączną kwotę podatku,

- łączną wartość sprzedaży brutto,

- liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz kolejne numery wykonanych awaryjnych zerowań pomięci operacyjnej, daty i czas ich wykonania, oraz przy każdym z zerowań oznaczenie literą Z – zerowanie zewnętrzne lub literą W – zerowanie wewnętrzne oraz symbolem „*” w przypadku rejestrowania sprzedaży pomiędzy wykonaniem

poprzedniego raportu fiskalnego dobowego lub awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania,

- oznaczenie „WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ” oraz łączną liczbę zmian dla bazy obejmującej dodanie towaru, usunięcie towaru i zmianę przypisanej do towaru stawki podatkowej,

- łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych,

- wartość paragonów fiskalnych anulowanych,

- łączną liczbę paragonów fiskalnych,

- łączną liczbę faktur,

- łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do 17,

- opis „WALUTA EWIDENCYJNA” i symbol waluty ewidencyjnej,

- dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków sumy narastająco z raportu na raport wartości kwot podatku według stawek z uwzględnieniem zerowania tych kwot i naliczania ponownie po zmianie waluty

ewidencyjnej oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto,

- dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie „ILOŚĆ WYCEN” oraz liczbę wycen wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

- dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie „OPŁATA” oraz łączną kwotę brutto rejestrowanej sprzedaży pomniejszoną o zniżki i refundacje,

- numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno stanowisko kasowe,

- oznaczenie kasjera,

- dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie numer kontrolny

wyznaczony na podstawie zawartości tekstowej raportu fiskalnego dobowego;

- umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy,

- dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustaw 9 ustawy o VAT.

Informacje zawarte w raporcie fiskalnym dobowym powinny znajdować się w kolejności określonej powyżej, z

wyjątkiem informacji o dacie i czasie wykonania raportu fiskalnego dobowego.

vi. Zaokrąglanie kwoty na paragonach fiskalnych

Rozporządzenie wprowadza zasady zaokrąglania kwot wykazywanych na paragonach i w raportach fiskalnych.

Rozporządzenie przewiduje, że kwoty wykazywane na paragonie i w raporcie fiskalnym dobowym zaokrągla się

do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla

się do 1 grosza.

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas

Rozporządzenie ustala nowe obowiązki związane ze zmianą podmiotu prowadzącego serwis kas.

Zgodnie z rozporządzeniem, zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym, że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego

świadczenia są korzystniejsze dla podatnika.

O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. Dotychczas obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego spoczywa na producencie krajowym

kas lub importerze.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego

Rozporządzenie ustala nowe obowiązki związane z wystąpieniem okoliczności skutkujących zmianą właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego (np. zmiana siedziby), podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

Zmiana miejsca używania kasy

Rozporządzenie ustala nowe obowiązki związane ze zmianą miejsca używania kasy.

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku zmiany miejsca używania kasy, podatnik w terminie 7 dni od dnia od zmiany miejsca używania kasy informuje o tym fakcie, wykorzystując wzór zgłoszenia aktualizacyjnego,

określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dodatkowo, w przypadku zmiany miejsca używania kasy, podatnik powinien zapewnić dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnić dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży. Zmiana miejsca używania kasy, nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym

Rozporządzenia precyzuje tryb postępowania w przypadku zakończenia pracy w trybie fiskalnym przez kasę.

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku zakończenia pracy w trybie fiskalnym przez kasę podatnik:

- wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

- składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu

skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy wg ustalonego wzoru, określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

- składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,

- dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy poprzez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Wymiana kasy fiskalnej

Rozporządzenia precyzuje tryb postępowania w przypadku wymiany pamięci fiskalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku wymiany pamięci fiskalnej podatnik:

- wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

- składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu

skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy wg ustalonego wzoru, określonego w

załączniku nr 3 do rozporządzenia,

- dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy poprzez wykonanie

raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego,

Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik powinien:

- dokonać fiskalizacji kasy,  

- składa zgłoszenie aktualizacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wykorzystując wzór

zgłoszenia aktualizacyjnego, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.