Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Częściowe odliczenie VAT.

Przedsiębiorcy prowadząc swoją firmę, mogą ze względu na jej charakter, nie odliczać podatku VAT wogóle (np. lekarze), odliczać VAT od zakupów w pełni, bądź też może się zdarzyć taka sytuacja, że będą mieć prawo tylko do częściowego odliczenia VAT od zakupów. Ta ostatnia sytuacja pojawia się wóczas, gdy przedsiębiorcy wykonują czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jak i czynności zwolnione od tego podatku bądź też niepodlegające opodatkowaniu ( przykładowo firma świadczy szkolenia ppoż zwolnione z VAT jak i sprzedaż artykułów związanych z BHP oraz zagadnieniami przeciwpożarowymi).


W opisanej powyżej sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż mieszaną, należy zastosować się do  art. 90 ustawy o VAT co oznacza, że podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.


Wykazując zakup w ewidencji, podatnik musi zdecydować, z jakiego rodzaju działalnością jest on związany. Nie ma wątpliwości co do  odliczenia VAT, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany z daną działalnością, wtedy dokonujemy odliczenia (w przypadku związku ze sprzedażą opodatkowaną) lub nie (w przypadku związku ze sprzedażą zwolnioną). Problem pojawia się jednak, gdy dany wydatek nie esteśmy w stanie przyporządkować do sprzedaży zwonionej lub opodatkowanej. Jeśli w tym samym pomieszczeniu prowadzimy zwolnione z VAT szkolenia i jednocześnie sprzedaż artykułów BHP nie zwolnioną z VAT, to jak rozliczyć wydatki na utrzymanie tego pomieszczenia pod względem VAT? W takich przypadkach stosuje się proporcjonalne odliczenie VAT, a podatek od towarów i usług obniża się o wyliczoną proporcję.


Proporcję tę określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja, czyli do obliczenia struktury sprzedaży przyjmowanej do proporcjonalnego odliczania VAT w 2015 roku za bazę do obliczeń należy przyjąć obrót z 2014 roku.


Warto na moment zatrzymać się przy pojęciu "Obrót" : obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót zostaje zwiększony o otrzymane zaliczki, zadatki, dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Do wyliczenia proporcji nie przyjmuje się  obrotu uzyskanego z dostawy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.


jak ustalamy proporcję?
obrót opodatkowany osiągnięty w poprzednim roku podatkowym
DZIELIMY PRZEZ
roczny obrót całkowity (czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT z poprzedniego roku podtkowego.)


Przy wyliczniu proporacji warto pamiętać o:
⦁    Gdy proporacja przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
⦁    Jeśli proporacja nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.
⦁    Przy obrocie 30 000 zł i niższym, proporację ustala naczelnik urzędu skarbowego.

 

Wyliczoną proporcję podatnik stosuję w ciągu danego roku podatkowego. Ponieważ jest to jednak szcunkowe przyjęcie odliczenia, po zakończeniu roku podatkowego, przedsiębiorca przelicza jeszcze raz proporcję, widząc jaką w rzeczywistości "powinien" zastosować. Znając już własciwą proporcję, dokonuje korekty podatku VAT w nowym roku kalndarzowym.