Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Zmiany w KPiR w myśl rozporządzenia z 10 maja 2013r.

Podatnicy, którzy wybrali Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, bądź właśnie decydują się na jej wybranie, powinni zapoznać się z nowelizacja rozporządzenia o KPiR z 2003r. Nowelizacja w dużej mierze została „wymuszona” zmianami jakie zaistniały w ostatnim czasie w innych ustawach podatkowych, a więc w ustawie o VAT oraz wprowadzenie w tzw. ”ustawy deregulacyjnej”.

 

Rozporządzenie weszło w życie 11 maja 2013 r. i do głównych zmian można zaliczyć rozszerzenie katalogu dowodów księgowych, które stanowią podstawę zapisów w księdze. Rozporządzenie wprowadziło nową kategorię dowodów księgowych stanowiących podstawę wpisu w KPiR − dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz. U. z 10 maja 2013 poz.551 wskazuje nam następujące zmiany w zakresie dowodów księgowych, które powinny zawierać następujące informacje:


a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),

b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody),

d) podpis osoby sporządzającej dokument, lub

1b) dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody zwiększenia kosztów), zawierające co najmniej:

a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przychodów,

b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,

d) wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,

e) podpis osoby sporządzającej dokument, lub",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

 

WAŻNE!!!

"4a. Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym, dokonuje się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.";

 

W nowelizacji odniesiono się także do zmian w ewidencjonowaniu paragonów fiskalnych.

2. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”, dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów

dobowych, z zastrzeżeniem ust. 3, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, mogą dokonywać zapisów w ewidencji na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 8, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Na odwrocie raportu miesięcznego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów,

wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

4. Korygowania danych wynikających z raportów dobowych lub raportów miesięcznych, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. Korekty, które nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wpisują do ewidencji kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.”;

 

ZMIANY W PROWADZENIU EWIDENCJI.

 

„§ 3. 1. Zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych dalej „fakturami”, wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, a w przypadku sprzedaży bez faktur – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.”

Podstawa. Dz.U. z 10 maja 2013r. poz. 550 oraz poz.551