Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego w kpir.

Podatnicy w trakcie prowadzanie swojej działalności mogą z różnych powodów zdecydować się na sprzedaż środka trwałego, który nadal podlega amortyzacji. Czynność ta może budzić wątpliwości, ze względu na prawidłowe zaksięgowanie niezamortyzowanej jeszcze części kosztów.

Co do zasady sprzedaż środka trwałego (zamortyzowanego bądź nie) stanowi dla podatnika przychód. Przychód ten należy wykazać w kolumnie 8 książki przychodów i rozchodów w kwocie netto (jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT) lub w kwocie brutto. W sytuacji gdy środek trwały jest już w pełni zamortyzowany, nie powstaje problem z prawidłowym zaksięgowaniem kosztów niezamortyzowanej części.

Gdy sprzedaży podlega środek trwały, niezamortyzowany jeszcze, podatnik powinien nieumorzoną jeszcze część środka trwałego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że niezamortyzowane odpisy począwszy od pierwszego dnia miesiąca (nie dzielimy tutaj miesiąca na dni)w którym nastąpiła sprzedaż w jednej kwocie ująć w kolumnie 13 książki przychodów i rozchodów. Oczywiście podatnik ma obowiązek wycofać sprzedany środek trwały z ewidencji środków trwałych z adnotacją sprzedaż oraz podać numer faktury sprzedażowej lub innego dokumentu na podstawie którego dokonano sprzedaży.