Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Import w KPiR-rozliczanie SAD, różnice kursowe.

 

Ogólne zasady księgowania importu w KPiR.

1. Dokumentami księgowymi uprawniającymi podatnika do dokonywania zapisów w KPiR przy imporcie są:
 
 • dokument sprzedaży wystawiony przez kontrahenta (commercial invoice) inaczej faktura;
 • dokument otrzymany z Urzędu Celnego (SAD – dokument ten należy traktować jak FV VAT),
 • Dowód wewnętrzny, dodatkowe załączniki ( tylko do opisu zdarzenia gospodarczego!), protokół sporządzony w celu wprowadzenia towarów na magazyn i do KPiR, gdy towar przylatuje wcześniej niż FV.
 
Rozporządzenie reguluje, jakie dowody uznawane są za prawidłowe i rzetelne. W § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia wymienia, iż podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, w tym przede wszystkim faktury VAT, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach. Z powyższego wynika, że w rozumieniu rozporządzenia, dokumenty celne traktowane są jak faktury. Zarówno na podstawie jednych, jak i drugich można dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.”1
 
2. Import towarów handlowych, jako zdarzenie gospodarcze, wpisujemy do KPiR na podstawie otrzymanej od zagranicznego kontrahenta FV (invoice) do kol. 10 w dacie wystawienia dokumentu sprzedaży.
 
 • W przypadku importu, częstokroć data wystawienia FV i otrzymania towaru jest ta sama, gdyż towar dostarczany jest podatnikowi wraz z fakturą i dokumentami celnymi. Jeśli podatnik otrzymuje sam towar bez faktury, wtedy powinien sporządzić protokół, opisać otrzymane towary i wpisać do kol.10 w dacie otrzymania towaru.
 
 

3. Jak wyżej wspomniano-podstawą do zaksięgowania w KpiR importowanych towarów, jest faktura wystawiona przez kontrahenta zagranicznego (przy założeniu, że towar przybył wraz z fakturą).

 • Z uwagi na fakt, że jest to dokument wystawiony w walucie obcej, podatnik winien dokonać odpowiedniego przeliczenia wartości na złote polskie.

 • Wynik przeliczenia podatnik może umieścić na fakturze od kontrahenta („opisać fakturę”) lub też sporządzić dodatkowy załącznik do sporządzonego w walucie obcej dowodu zawierającego przeliczenie.

 • Zamieszczając adnotacje związanie z przeliczeniem, należy na opisywanej fakturze od zagranicznego kontrahenta podać informacje dotyczące numeru tabeli kursów walut, daty, z której podatnik stosuje kurs walut, oraz wartość kursu dla danego kodu waluty.

 

 • Przykład

Podatnik otrzymał fakturę z dnia 29 października 2008 r. na kwotę 50 USD. Na dokumencie powinien, zatem zamieścić adnotację:

Tabela kursów średnich walut obcych nr 211/A/NBP/2008 z dnia 2008-10-28

 • 1 USD = 2,9714

 • 50 USD = 148,57 zł.

 1. Kurs walut jaki należy przyjąć przy przeliczaniu faktury od kontrahenta na PLN, to średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego datę poniesienia kosztu (inaczej datę wystawienia faktury).

 2. Dokument użyty do księgowania w KpiR powinien być sporządzony w języku polskim.

 • W przypadku importu towarów podatnik najczęściej dysponuje tłumaczeniem faktury na język polski, gdyż tłumaczenia takiego żądają organy celne. Niemniej, w sytuacji gdy brak jest tłumaczenia w dokumentach księgowych, organy podatkowe dopuszczają możliwość opisu faktury w języku polskim. Dotyczy to przetłumaczenia poszczególnych pozycji nabytych towarów, jednostek miary, informacji o kosztach transportu czy formie płatności. W przypadku gdy taki opis okaże się niewystarczający w razie ewentualnej kontroli, na żądanie kontrolującego podatnik obowiązany jest przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

 1. Przy imporcie towarów handlowych z krajów spoza UE, podatnik otrzymuję również z Urzędu Celnego dokument SAD. Dokument ten należy traktować jak fakturę i na jego podstawie odliczyć naliczony przez UC podatek VAT, wpisując go do ewidencji VAT-zakupy pozostałe oraz wykazać w deklaracji VAT-7/7k.

  W przypadku importu towarów podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony, który wynika z jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. Kwoty z dokumentu SAD są podstawą rozliczenia VAT oraz wykazania w deklaracji VAT-7. (...)W podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania przy imporcie jest wartość celna towarów, powiększona, o ile elementy te nie zostały uprzednio do niej włączone, o prowizję, opakowania, transport i koszt ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Jeżeli przedmiotem importu jest towar objęty akcyzą, do podstawy opodatkowania VAT wlicza się również naliczoną od wartości celnej akcyzę.W konsekwencji dla podatnika zawsze wartość podstawy opodatkowania VAT jest nie niższa niż wartość celna.”2

 2. Na podstawie dokumentu SAD, z datą jego wystawienia, należy w KpiR w kol. 10 wykazać naliczone przez Urząd Celny cło oraz cło to należy ująć w sporządzanym na koniec roku podatkowego remanencie.

  Po dokonaniu odprawy zakupionego towaru podatnik będzie dysponował dokumentem SAD importowym. Na podstawie tego dokumentu i pod datą jego sporządzenia powinna zaksięgować w kolumnie 10 pkpir wykazane w tym dokumencie cło. Takie postępowanie jest zasadne, pomimo że płacone cło nie jest zapłatą za towar kontrahenta amerykańskiego. Cło to jest jednak nierozerwalnie związane z zaimportowanym towarem, w sposób bezpośredni wpływając na jego cenę. Co więcej, dokonując spisu z natury, na przykład na koniec roku podatkowego, i wyceniając poszczególne towary handlowe do tego spisu, podatnik powinien w cenie zakupu towarów uwzględnić zapłacone za nie cło.”3

 3. Przy imporcie towarów często powstają różnice kursowe wynikające z różnicy czasowej pomiędzy datą wystawienia faktury i zaksięgowania jej po odpowiednim kursie w kol. 10, a wartością tej FV w momencie późniejszego terminu jej zapłaty. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe lub koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

 4. Dodatnie różnice kursowe powstają m.in. w sytuacji, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 24c ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.).
  Natomiast z ujemnymi różnicami kursowymi mamy do czynienia m.in. w przypadku, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 24c ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.f.).

 5. Dodatnie różnice kursowe są dla podatnika przychodem podatkowym, natomiast ujemne różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodu.
  Dodatnie i ujemne różnice kursowe powinny zostać wprowadzone przez podatnika do PKPiR na podstawie dowodu wewnętrznego odpowiednio:
  a) w kolumnie 8 "Pozostałe przychody" – gdy powstały dodatnie różnice kursowe,
  b) w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" – gdy powstały ujemne różnice kursowe.

 6. Podstawą księgowania różnic kursowych w KpiR jest dowód księgowy. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej.
  Dokumentem księgowym, który stanowi podstawę księgowania różnic kursowych w pkpir, jest dowód wewnętrzny. Z treści dowodu wewnętrznego powinno także wynikać:
  – do której pozycji księgi przychodów i rozchodów wyliczamy różnice kursowe – można także podać numer faktury lub rachunku,
  – sposób wyliczenia różnic kursowych,
  – gdzie znajduje się dowód zapłaty – np. numer i data wyciągu bankowego,
  – jaka jest kwota różnic kursowych i z jakim znakiem należy ją zaksięgować,
  – w której kolumnie pkpir należy dokonać księgowania.

 7. W przypadku przedpłaty za towar importowany, różnice kursowe nie powstaną.

 8. PRZYKŁAD

  Pan Antoni Woźniak zakupił w Chinach towar handlowy za kwotę 20 000 USD. Kontrahent chiński powiadomił poprzez e-mail pana Antoniego, że musi zapłacić za towar 20 000 USD. Pan Woźniak zapłacił za towar 12 marca, po czym dowiedział się, że kontrahent chiński wystawił fakturę z datą 4 marca 2008 r. Pan Woźniak zaksięgował zakup towaru handlowego pod datą jej wystawienia, czyli 4 marca.

  Do przeliczenia faktury na złote pan Antoni zastosował jednak kurs faktyczny, po którym dokonał zakupu dolarów od swojego banku. Będzie to kurs sprzedaży USD z 12 marca banku, w którym pan Woźniak posiada rachunek. U pana Woźniaka nie powstała różnica kursowa, bo otrzymanie faktury i zapłata za nią nastąpiło w obrębie jednego miesiąca. Tak więc w momencie księgowania znany był faktyczny kurs, po jakim zakupiono dolary i tym samym faktyczny koszt zakupionego towaru. Pan Woźniak mógł zastosować faktyczny kurs zakupu dolarów, pomimo że kontrahent chiński wystawił fakturę 4 marca, a zapłata nastąpiła 12 marca, gdyż prowadzi księgę w oparciu o § 30 ust. 2 rozporządzenia o pkpir, czyli dokonuje w pkpir zapisów do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczanym.

  Następnie 7 kwietnia pan Woźniak otrzymał pocztą przesyłkę lotniczą z zakupionym towarem, którą zgłosił do odprawy celnej. Urząd celny na podstawie przedłożonego dokumentu SAD pobrał cło w wysokości 20% zakupionego towaru (do podstawy celnej nie doliczono kosztów transportu towaru, ponieważ pokrywał go chiński dostawca).

  Pan Antoni Woźniak w tej sytuacji do kolumny 10 pkpir zaksięgował wartość naliczonego cła, która wynikała z dokumentu importowego SAD. Datą księgowania cła jest data, z jaką został sporządzony dokument SAD. Zastosował kurs sprzedaży banku 1 USD = 2,2542 zł.

 

1 Import towarów – zasady księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Księgowanie w praktyce http://www.ekspertksiegowy.pl/index.php?art=3417_2008

2Czy wykazać podatek z dokumentu SAD, Gazeta Prawna Nr 141/2007 z dnia 2007-07-23

3Jak rozliczać dokumenty SAD w pkpir, Leszek Porowski, Monitor Księgowego nr 9 z dnia 2008-05-05

INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z KPIR.

Zapraszamy na indywidualne szkolenie z Książki Przychodów i Rozchodów organizowanej przez EduKadr.pl - Profesjonalne Szkolenia- oprócz tematyki zawartej w "klasycznym" kursie, zajęcia dopasowujemy do Państwa potrzeb szkoleniowych.

cena zajęć indywidualnych do uzgodnienia. Prosimy o kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.