Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Podstawowe informacje o ryczałcie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym. Z zasady uproszczona, oznacza, że jest prostrza i nie nastręcza wielu problemów. Są jednak sytuacje, które budzą wątpliwości.

 

Warto zacząć od tego, kto może i kiedy korzystać z ryczałtu.Do korzysta z tej formy ewidencji zdarzeń gospodarczych uprawnieni są:

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych) jeśli w poprzednim roku:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro,

Jeśli podatnik rozpoczął w danym roku prowadzenie swojej firmy i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – może płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet jeżeli w tym roku przekroczą 150 tys. euro obrotu).

Zasady rozliczania ryczałtu reguluje ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneSposób i termin obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego określa art. 21.

W ustawie tej podatnik znajdzie sposób liczenia ryczałtu-choć główna zasada, że podatek zryczałtowany nie liczymy narastająco, nie jest określona wyraźnie, a pośrednio. Jednak jest to najważniejsza różnica w wyliczaniu ryczałtu-podatek ten liczymy „oddzielnie” za każdy miesiąc od przychodu (a nie dochodu).

Zryczałtowany podatek należy obliczać od przychodów uzyskanych w danym miesiącu (tym, za który obliczany jest ryczałt). Narastająco od początku roku oblicza się jedynie podatek w zeznaniu rocznym PIT-28 (tam podatnik dokonuje rozliczenia za cały rok podatkowy).

Ja już wspomniano powyżej, ryczałt liczymy od przychodów, a nie dochodu-zatem dla podatnika nie są istotne koszty prowadzonej działalności, a sama ewidencja księgowa ma charakter uproszczony, gdzie podatnik wykazuje osiągnięte przychody w danym miesiącu.

Podatnik w ewidencji ma obowiązek zapisać przychód w rubryce we właściwej rubryce dal ryczałtu, oraz ma obowiązek zapisać wykonane obliczenia i kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także kwoty przysługujących obniżek i ulg od tego ryczałtu.

Podatnik ma prawo od przychodu odjąć ZAPŁACONE składki społeczne ZUS, a od podatku ZAPŁACONE składki zdrowotne ale 7,75% podstawy.

Przedsiębiorca X prowadzi działalność handlową opodatkowaną 3-proc. ryczałtem. Opłaca składki ZUS preferencyjne (160,78 za rok 2014) na ubezpieczenie społeczne i 270,40 zł na ubezpieczenie zdrowotne (z tego odliczyć może jedynie 7,75 proc. podstawy wymiaru, tj. 232,85 zł).

W sierpniu uzyskał łączny przychód w kwocie 30 000 zł netto.

Obliczenie podatku za sierpień

30 000 zł – 160,78 zł = 29 839,22

29 839 zł x 3 proc. = 895,17

895,17 zł – 232,85 zł = 662,32

Do wpłaty 662zł

W kolejnym miesiącu podatnik liczy podatek w taki sam sposób od przychodu (jeśli nastąpi). Nie liczymy podatku narastająco, ale każdy miesiąc oddzielnie, „tak jakby poprzedni nie istniał”.

Podatnik ma możliwość natomiast rozliczać składki ZS w sposób narastający. Zarówno w przypadku ubezpieczeń społecznych, jak i zdrowotnego datą decydującą o odliczeniu składek jest data faktycznej wpłaty. Rozliczając składki, nie należy kierować się tym, za który miesiąc są należne, ale tym, kiedy zostały zapłacone i czy nie zostały rozliczone wcześniej.

Podatnik rozliczy narastająco składki ZUS na przykład wówczas, gdy były opłacane składki ZUS, a nie było przychodu. Oznacza to, że można zsumować zapłacone składki ZUS z tych miesięcy, gdy nie były one odejmowane od przychodu, gdyż tego przychodu po prostu nie było. Zsumowane pomniejszą przychód, gdy tylko takowy zaistnieje.

Środki trwałe a ryczałt.

Konieczność prowadzenia ewidencji środków trwałych przez ryczałtowca wynika z art. 15 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast sposób prowadzenia wspomnianej ewidencji nie różni się niczym od tego, którego używają firmy korzystające z innych form opodatkowania osiąganych przychodów, i jest określony w §14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z ww. przepisem w ewidencji środków trwałych powinny zostać zawarte przynajmniej:

 • liczba porządkowa,

 • data nabycia,

 • data przyjęcia do używania,

 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

 • wartość początkowa,

 • stawka amortyzacyjna,

 • kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,

 • zaktualizowana wartość początkową,

 • zaktualizowana kwotę odpisów amortyzacyjnych,

 • wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową,

 • data likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

 

Za środki trwałe uważa się takie składniki majątku, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej, stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok (zgodnie z ustawą o PIT).

 

Ewidencja wyposażenia

Kolejnym rodzajem ewidencji, którą powinien prowadzić podatnik ryczałtowy, jest ewidencja wyposażenia. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, karty ewidencji wyposażenia powinny zostać ponumerowane i zbroszurowane. Ewidencja wyposażenia obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa, w rozumieniu art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekracza 1500 zł. Najczęściej będzie to po prostu cena nabycia wyposażenia, wartość rynkowa lub też koszt wytworzenia.

okres obowiązywania:  

od  1.01.2014do  31.12.2014

Lp.

Stawka ryczałtu

Przychody ewidencjonowane

1.

20%

osiągane w zakresie wolnych zawodów

2.

17%

ze świadczenia usług:

a)

reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b)

pośrednictwa w:

-

sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),

-

pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),

-

sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),

-

pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),

-

sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),

-

sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c)

pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

d)

parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e)

związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

f)

związanych z wydawaniem:

-

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

-

pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

-

pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

-

oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

g)

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

h)

przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),

i)

zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

j)

wynajmu i dzierżawy:

-

samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

-

pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

-

środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

-

środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

-

pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

-

kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

-

motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

k)

przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),

l)

przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

m)

obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),

n)

fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

o)

przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

p)

poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),

r)

pomocy społecznej:

-

bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),

-

bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),

-

bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),

-

bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),

-

doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),

-

bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

-

z zastrzeżeniem poz. 1 i 3-5 tabeli

3.

8,5%

a)

z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

b)

z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c)

związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

d)

ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

e)

ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),

f)

z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g)

prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h)

prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

-

z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

-

otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

 

 

4.

5,5%

a)

z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b)

uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)

 

 

5.

3,0%

a)

z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b)

z działalności usługowej w zakresie handlu,

c)

ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d)

z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

f)

z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat

 

 

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według PKWiU znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym..., którą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.gofin.pl w zakładce "Przepisy prawne".

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2014 r.

Uprawnieni do ryczałtu

Kwota limitu

Podatnicy którzy w 2013 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro*)

633.450 zł

b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro*)

Prawo do opłacania ryczałtu kwartalnie mają podatnicy, którzy w 2013 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro*)

105.575 zł

b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli przychody spółki nie przekroczyły kwoty 25.000 euro*)

*) Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2013 r. wynosił 4,2230 zł.

Uwaga: Podatnicy, którzy rozpoczną (rozpoczęli) w 2014 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów

* * *

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2015 r.

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.

wyszczególnienie

przychody podatnika/spółki za 2014 r.
z działalności gospodarczej

limit w euro*)

limit w złotych

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie

150.000

626.880

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

150.000

626.880

prowadzący działalność jednocześnie:

   

   - samodzielnie oraz

150.000

626.880

   - w formie spółki cywilnej osób fizycznych
      lub spółki jawnej osób fizycznych

150.000

626.880

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.

prowadzący działalność samodzielnie

25.000

104.480

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

25.000

104.480

*) Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2014, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2014 r. wynosił 4,1792 zł.

Uwaga: Podatnicy, którzy rozpoczną w 2015 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów.

* * *

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).