Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Przychody w KPiR- jakie i gdzie księgować

Definicja przychodu z działalności gospodarczej została określona w art.14 ust 1 ustawy o PIT. W myśl zapisów w/w ustawy za przychód z działalności gospodarczej uważa się KWOTY NALEŻNE Z TYTUŁU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI, CHOĆBY NIE ZOSTAŁY NAM ZAPŁACONE.

 

Oznacza to, że do przychodów zakwalifikujemy wszystkie kwoty należne podatnikowi wynikające z FV bądź też z Rachunków, nawet wówczas gdy nie zostały one zapłacone. Jeśli odbiorca usługi lub towaru nie zapłaci nigdy za otrzymany towar/usługę, będzie odwlekał termin zapłaty lub podatnik sam zrezygnuje z należnej mu kwoty, ma obowiązek te należności zaksięgować jako przychód.

Z obowiązku księgowania należności jako przychód zwolnione są zaliczki na towar lub usługę. Przyjmując zaliczkę na poczet wykonanych usług lub dostawy towarów, podatnik nie jest zobowiązany do księgowania jej jako przychód. Wynika to z fakty, że prawo cywilne określa, iż ZALICZKA NABIERA DEFINITYWNEGO CHARAKTERU DOPIERO W MOMENCIE WYWIĄZANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZANIA.

Powstanie przychodu

Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania towaru, wykonania usługi (lub częściowego wykonania usługi) niepóźnej niż dzień:

§ WYSTAWIENIA FV LUB RACHUNKU,

§ UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI.

Jeśli należności otrzymane od podatnika stanowią zaliczki, z tego tytułu podatnik nie będzie ustalał przychodu.

W KPIR przychody z działalności gospodarczej księgujemy w kolumnie 7 oraz w kolumnie 8.

Kolumna 7 związana jest z przychodami wynikającymi bezpośrednio z profilu prowadzonej działalności gospodarczej. W kolumnie tej znajdują się zapisy z sprzedaży towarów (firma handlowa), sprzedaży usług (firma usługowa), czyli te czynności, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody podatnik dokumentuje FV VAT jeśli jest Vatowcem, rachunkami lub dziennym zestawieniem FV, dobowych raportów z kasy rejestrującej.

Przykład

p. Kowalski prowadzi hurtownie art.biurowych. Sprzedaż dla firm dokumentuje FV Vat, sprzedaż osobom fizycznym-paragonami z kasy fiskalnej. Sprzedaż dzienna będzie księgowana w kol 7 na podstawie: w przypadku FV: dzienne zestawienie sprzedaży, w przypadku paragonów, dobowy raport kasy rejestrującej.

Kolumna 8 przeznaczona jest do wpisywania pozostałych przychodów, np.

§ Przychody ze sprzedaży środków trwałych

§ Przychody ze sprzedaży wyposażenia firmy

§ Dodatnie różnice kursowe

§ Odsetki od rachunków bankowych (kapitalizacja odsetek)

§ Umorzone lub przedawnione zobowiązania ( z wyjątkiem umorzonych pożyczek z F.P)

§ Zwrócone wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne (zgodnie z art.23 ust1 pkt20)

§ Dotacje, subwencje, dopłaty, z wyjątkiem gdy kwoty te związane są z zakupem/wytworzeniem środków trwałych od których dokonywana jest amortyzacja

§ Wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

§ Przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy

§ Otrzymane odszkodowania

Pełen katalog zdarzeń gospodarczych zakwalifikowanych jako przychód określa ustawa o PDOF art. 14 (z wyjątkiem art.14 2c, 2d, ), art. 15, 16a, 17, 18, 19, 20.

Pozostałe przychody dokumentujemy FV VAT, rachunkami ale i innymi dowodami księgowymi, gdyż ustawodawca zajął tutaj dość liberalne stanowisko. I tak mogą to być również umowy, dowody kasowe, bankowe itp. jeśli mają rodzaj, wartość i datę uzyskania przychodu.

WAŻNE! Wiele osób popełnia błąd w księgowaniu zasiłków z ZUS. W przypadku otrzymania przez podatnika zasiłku chorobowego, nie księgujemy go w kol. 8 jako pozostały przychód. Zasiłki w świetle przepisów są przychodami z innego źródła i wykazujemy je w zeznaniu rocznym.

PRZYKŁAD

P. Joanna prowadzi salonik fryzjerski. Zyski czerpie z wykonywanych usług fryzjerskich, sprzedaży art. kosmetycznych oraz wyjątkowo w danym miesiącu ze sprzedaży dwóch foteli, gdyż zakupiła nowe. Przychody ze sprzedaży usł.fryzjerskich zostaną zaksięgowane w kol.7. Przychody ze sprzedaży art.kosmetycznych jak i foteli w kol.8 Sprzedaż foteli jako składnika majątku zewidencjonowanego w ewidencji środków trwałych czy wyposażenia, zawsze jest księgowana w kol.8.

Dodatkowo p.Joanna otrzymała przychód z zasiłku chorobowego. Ten przychód wykaże w PiT-36 lub Pit-36l.

Kolumna 9 jest kolumną porządkującą, gdzie podatnik wykazuje sumę dwóch kolumien- kol.7 oraz kol. 8.

Warto również wiedzieć co nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

  • Zaliczki na poczet dostaw towarów lub usług
  • Zwrócone, zaniechane podatki i opłaty z budżetu państwa, PFRON-u,
  • Naliczone, lecz nieotrzymanie odsetki od należności, w tym pożyczek
  • Przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy na podstawie umowy przywłaszczenia do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy.

INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z KPIR.

Zapraszamy na indywidualne szkolenie z Książki Przychodów i Rozchodów organizowanej przez EduKadr.pl - Profesjonalne Szkolenia- oprócz tematyki zawartej w "klasycznym" kursie, zajęcia dopasowujemy do Państwa potrzeb szkoleniowych.

cena zajęć indywidualnych do uzgodnienia. Prosimy o kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.