Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

KPiR w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne, niezatrudniający w nim pracowników oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, są zobowiązani do prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Mowa jest tutaj o rolnikach, którzy prowadzą działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a roczny dochód nie przekracza 10 000zł. W przeciwnym przypadku rolnicy muszą prowadzić KPiR na zasadach ogólnych. 

Rolnicy prowadzą KPiR na zasadach uproszczonych, przy czym zasady ujmowania przychodów jak i kosztów nie różnią się od tych, jakie obowiązują pozostałych podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Przychód

Wydatki

(koszty)

Uwagi

gr

gr

1

2

3

4

5

6

               
               
               
 

Suma strony

         

Przeniesienie z poprzedniej strony

         

Razem od początku roku

         

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475)

Załącznik nr 2

Objaśnienia do PKPiR przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

1. Kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu.

2. W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży).

3. W kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur.

4. Kolumna 4 jest przeznaczona do wpisywania przychodów, np. ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych), sprzedaży usług.

5. Kolumna 5 jest przeznaczona do wpisywania kosztów, z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się np. zakup materiałów lub towarów handlowych według cen zakupu, koszty uboczne związane z zakupem, np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze. Ponadto w kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów.

6. (uchylony).

7. Kolumna 6 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-5. Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi.

8. Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić, a dane z kolumn 4 i 5 zsumować. Wynikłe z podsumowania kwoty należy podkreślić. Rolnik może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku.

9. Jeżeli rolnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, po zakończeniu roku podatkowego musi na oddzielnej stronie w księdze sporządzić zestawienie roczne. W tym celu należy wpisać do właściwych kolumn sumy z poszczególnych miesięcy i dodać je.

10. W celu ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy na oddzielnej stronie księgi:

1) ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 4);

2) ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów (kolumna 5);

3) wartość osiągniętego przychodu (kolumna 4) pomniejszyć o wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2; wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym.

11. Przykład obliczenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym:

zł gr

1) przychód (kolumna 4)   6.420,30

2) minus koszty uzyskania przychodów (kolumna 5)   5.248,80

Podstawą ujmowania zdarzeń gospodarczych w KPiR są faktury, faktury RR oraz inne dowody księgowe, takie jak:

  • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
  • noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi,
  • dowody przesunięć,
  • dowody opłat pocztowych i bankowych,
  • inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat.

Jeśli KPiR nie jest prowadzone przez biuro rachunkowe, to książka przychodów jaki dokumenty zaksięgowane powinny znajdować się z miejscu wskazanym przez rolnika w zawiadomieniu składanym w US o prowadzeniu KPiR.

Warto zapamiętać, że rolnicy, którzy rozpoczynają działalność lub przechodzą ze zryczałtowanego podatku na KPiR, mają obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o tym fakcie do 20 dnia od momentu nastąpienia zmiany.