Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Koszty uboczne zakupu, a spis z natury.

Kolumna 11 w KPiR przeznaczona jest do ujmowania tych wydatków, które związane są z kosztem zakupu towarów kolumny 10. Do kosztów należą przede wszystkim wydatki związane z transportem, załadunkiem i wyładunkiem, ubezpieczeniem w drodze.

 

Koszty ubezpieczenia księguje się w KPiR na podstawie polis i innych dokumentów, które wystawiają zakłady ubezpieczeniowe.

Koszty transportu dokumentowane są fakturami wystawionymi przez przewoźnika. Jeżeli są to koszty transportu własnego, pojazdem ujętym w ewidencji środków trwałych, to powinny być one dokumentowane fakturami dokumentującymi zakup paliwa, części zamiennych i innych wydatków eksploatacyjnych.

W przypadku gdy transport odbywa się samochodami niestanowiącymi środków trwałych w firmie, wielkość wydatków ustalamy na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu i faktur (w przypadku właściciela) oraz ewidencji przebiegu pojazdu, odbioru pokwitowań ryczałtu i delegacji służbowych (w przypadku pracowników).

Wartości ujęte w kolumnie 11 mogą mieć znaczący wpływ na ogólną wartość spisu z natury-zwłaszcza gdy podatnik musi ustalić właściwą wartość towarów według ceny nabycia. W tej sytuacji podatnik musi uwzględnić kwoty z kolumny 11 poprzez ustalenie procentowego wskaźnika kosztów ubocznych w stosunku do ogólnej wartości zakupu towarów handlowych ujętych w kolumnie 10.

Czyli jest to suma kolumny 11 przemnożona przez 100 i podzielona przez wartość zakupu. Tak ustalony wskaźnik podwyższa jednostkowy koszt zakupu, co pozwala na prawidłowe wykazanie wartości poszczególnych składników spisu z natury.

Przykład.

Koszty zakupu w chwili dokonywania spisu z natury wynoszą 90 000 zł, a koszty uboczne 10 000 zł. Wyliczenie wskaźnika: 10 000 x 100 / 90 000 = 11,11%. W takim razie, jednostkowy koszt zakupu towaru w kol.10 zostanie podwyższony o wskaźnik 11,11%-czyli koszt zakupu 40 zł, koszt nabycia 44,44 zł.