Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Rozliczenie w książce przychodów i rozchodów sprzedaż środka trwałego.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, podatnicy decydują się zakup samochód osobowy na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności. Wydatek ten jest w dzisiejszych czasach niemalże niezbędny. Kupując samochód na potrzeby firmy podatnik może zdecydować się na „kilometrówkę” lub na zaewidencjonowanie go jako składnik majątku firmy w ewidencji środków trwałych. Ta druga opcja pozwoli na zaliczenie w poczet kosztów większej puli wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Ale może zdarzyć się, ze zakupiony samochód nie spełnia oczekiwań przedsiębiorcy. W takiej sytuacji podatnik postanawia go sprzedać. Dla wielu podatników może powstać trudność z właściwym zaewidencjonowaniem takiej sprzedaży w KPiR oraz co zrobić z niezamortyzowaną jeszcze częścią samochodu-środka trwałego.

Ustawa o PDOF w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a) wskazuje, że przychodem z działalności gospodarczą są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy o PDOF kosztami nie są te wydatki, które zostały poniesione na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnym. Wydatki te jednak, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych składników.

Kolejny art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF mówi nam, iż w przypadku podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących KPiR, dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od tych środków i wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, w momencie sprzedaży środka trwałego, kosztem jest jego niezamortyzowana część.” Jest tak zarówno w sytuacji, gdy podatnik z takiej sprzedaży uzyska dochód (czyli gdy przychód uzyskany ze sprzedaży jest większy od niezamortyzowanej części środka trwałego), czy poniesie stratę (tj. przychód uzyskany ze sprzedaży jest mniejszy od niezamortyzowanej części składnika majątku).”[1]

Ujmowanie w ewidencji sprzedaż środka trwałego.

Sprzedając samochód - środek trwały- podatnik ma obowiązek wystawić fakturę lub rachunek albo zarejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej na takich samych zasadach, jak w przypadku każdej sprzedaży firmowej. U podatników VAT sprzedaż podlega opodatkowaniu wg stawki właściwej dla danego towaru, można jednak zastosować zwolnienie dla towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (te zasady dotyczą jednak wyłącznie ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel czyli np. po zakupie).

Kwota netto z faktury sprzedaży zostanie wpisana jako przychód do księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 8 księgi przychodów i rozchodów, która jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku. Ryczałtowcy wpiszą kwotę netto w ewidencji przychodów w stawce 3,0%.

Z drugiej strony wydatki na nabycie środka trwałego pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych wpisuje się w kolumnie 13 księgi, tj. „pozostałe wydatki”.

Przykład

Firma X kupiła samochód osobowy o wartości 50 000 zł. Po roku zdecydowała się go sprzedać za cenę 38 000 zł. Wartość odpisów amortyzacyjnych tego samochodu wyniosła 10 000zł.
1. Ustalenie dochodu/straty ze sprzedaży samochodu:
a) przychód: 38 000 zł
b) koszt uzyskania przychodów: 50 000 – 10 000= 40 000zł.

c) strata (b-a): 2 000 zł

2. Zapis w KPiR:
Kolumna 8 (pozostałe przychody): 38 000 zł
Kolumna 9 (razem przychód): 38 000 zł
Kolumna 13 (pozostałe wydatki): 40 000 zł
Kolumna 14 (razem wydatki): 40 000 zł.

Gdy sprzedamy środek trwały w ewidencji środków trwałych musimy wpisać likwidację środka trwałego podając przyczynę „sprzedaż” czy „zbycie” wraz z datą.

Jeżeli środek trwały-samochód- został całkowicie zamortyzowany, wtedy cała cena netto jest przychodem, natomiast nie mamy kosztów uzyskania przychodu.[1]Krzysztof Skrzypek: Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego a PIT
www.egospodarka.pl