Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu KPiR

Podatnicy, oprócz prowadzenia KPiR, mają obowiązek prowadzenia również innych ewidencji. To, jakie z poniżej opisanych ewidencji podatnik musi prowadzić decydują różne czynniki-przedmiot, rozmiar prowadzonej działalności.

 

Dodatkowe ewidencje obejmują:

 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • ewidencję wyposażenia;
 • imienne karty przychodów pracownika;
 • ewidencję sprzedaży;
 • ewidencję sprzedaży i kupna wartości dewizowych;
 • ewidencję pożyczek i rzeczy zastawionych
 • ewidencja VAT.

Ewidencje te nie mają z góry narzuconego wzoru, stąd podatnik ewidencje te tworzy sam, zachowując wymagane elementy tychże ewidencji.

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Jest to ewidencja majątku trwałego, gdzie gromadzone są dane o posiadanych i użytkowanych składnikach majątku trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja ta pozwala również prawidłowe ustalenie odpisów amortyzacyjnych.

Ewidencja powinna zawierać:

 • liczbę porządkową;
 • datę nabycia środka trwałego;
 • datę przyjęcia do użytkowania;
 • określenie dokumentu potwierdzającego nabycie;
 • określenie wartości środka trwałego;
 • symbol KŚT;
 • wartość początkowa;
 • stawkę amortyzacyjną;
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatk. narastająco za okres dokonywania tych wpisów;
 • zaktualizowaną wartość początkową i zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 • datę oraz przyczynę likwidacji.

Wpis do ewidencji dokonujemy w dacie nabycia. Jednocześnie zaznaczamy datę oddania do używania, gdyż ma to znaczenie dla ustalenia momentu rozpoczęcia dokonania odpisów amortyzacyjnych. WAŻNE! Jest to następny miesiąc po miesiącu, w którym podatnik dany składnik majątku przyjął do używania. Wtedy dopiero następuje pierwszy wpis do KPiR dotyczący odpisów amortyzacyjnych danego składnika. Amortyzacja trwa do momentu zamortyzowania środka, likwidacji, sprzedaży, przekazania na potrzeby własne, wycofania. Zdarzenie to należy odnotować w ewidencji, podając datę, przyczynę.
Umowna wartość środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to 3500-powyżej tej kwoty dany środek można amortyzować. Kwestia ta została rozwinięta w części Amortyzacja.

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Ewidencja jest prowadzona przez podatnika dla tych składników majątku, których wartość przekracza 1500zł.

Powinna zawierać:

 • kolejny nr wpisu;
 • datę nabycia;
 • nr FV VAT lub rachunku;
 • nazwę wyposażenia
 • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia;
 • numer pozycji z KPiR, w którym zaksięgowano poniesienie kosztu;
 • datę likwidacji, sprzedaży oraz przyczynę.

Zakupy poniżej kwoty 1500 zł jednorazowo wpisujemy do KPiR, nie musząc ich wpisywać do ewidencji wyposażenia.

IMIENNE KARTY PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW

Karty te podatnik jest zobowiązany prowadzić dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dane karty:

 • imię nazwisko pracownika
 • PESEL;
 • datę wypłaty;
 • sumę przychodów za dany miesiąc brutto;
 • koszty uzyskania przychodów;
 • składki na ubezp. społeczne w części finansowane przez pracownika (emeryt., rent., chorob.);
 • podstawę obliczenia zaliczki na podatek;
 • dochód narastająco od początku roku;
 • kwotę zaliczki;
 • skł. na ubez. zdrowotne;
 • należną zaliczkę na podatek dochodowy;
 • datę przekazania zaliczki do US.

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Obowiązek prowadzenia tej ewidencji mają podatnicy, którzy powierzyli prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu lub prowadzą przedsiębiorstwo wielozakładowe i prowadzą jedną księgę, prowadzą księgę samodzielnie i chcą dokonywać wpisów na zasadach dla biur rachunkowych ( do 20. następnego miesiąca), prowadzą handel obwoźny i nie przechowują księgi w miejscu wykonywania działalności.

Ewidencja powinna być zbruszowana i ponumerowana oraz zawierać co najmniej:

 • nr wpisu
 • datę uzyskania przychodu niedokumentowanego fakturami, rachunkami;
 • kwotę przychodu.

Zapisu dokonuje się raz dziennie, a prawidłowo prowadzona ewidencja jest podstawą do dokonywania zapisów w KPiR.

EWIDENCJA KUPNA SPRZEDAŻY WARTOŚCI DEWIZOWYCH

Ewidencję tą mają obowiązek prowadzić podatnicy wykonywający działalność kantorową. Jest to szczególny rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, gdyz wymaga on wpisu do rejestru działalności kantorowej prowadzonej przez NBP (Prawo dewizowe-Dz.U.nr 141, poz. 1178 z późn.zm.; ost. zm. Dz.U. z 2009r. nr 69, poz.589).

Ewidencja powinna zawierać:

 • kolejny nr transakcji lub operacji;
 • datę zawarcia i datę realizacji transakcji lub datę przeprowadzenia operacji;
 • określenie rodzaju transakcji lub operacji;
 • sposób rozliczenia transakcji(wpłata, wypłata z kasy, na rachunek bankowy itp.);
 • nazwę i ilość wartości dewiz lub waluty polskiej będącej przedmiotem transakcji;
 • kurs waluty lub równowartość transakcji w PLN;
 • cenę jednostkową oraz wartość w PLN w przypadku kupna-sprzedaży złota dewizowego lub platyny.

Zapisy muszą być dokonywane niezwłocznie po każdym zdarzeniu gospodarczym, tak aby w każdym momencie była możliwość ustalenia stanu kasy poszczególnych dewiz w PLN.

WAŻNE! Jeśli jedna transakcja jest rozliczana w więcej niż jeden sposób, każde rozliczenie należy potraktować jako oddzielną transakcję.

Kwotę podsumowanego przychodu uzyskanego ze sprzedaży dewiz na koniec miesiąca wpisywana jest do kol.7, natomiast kwota wydana na zakup dewiz w kolumnę 10.

EWIDENCJA POŻYCZEK I RZECZY ZASTAWIONYCH

Ta ewidencja obowiązuje podatników prowadzących lombardy. Ewidencja powinna zawierać:

 • kolejny nr wpisu;
 • imię i nazwisko pożyczkobiorcy;
 • adres;
 • datę udzielenie pożyczki;
 • kwotę pożyczki
 • wysokość umówionych odsetek;
 • opis zastawionej rzeczy oraz jej wartość rynkowa;
 • termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami;
 • datę i kwotę zwróconej zwróconej pożyczki wraz z odsetkami;
 • datę zwrotu zastawionej rzeczy;
 • datę sprzedaży rzeczy oraz kwotę z tej sprzedaży;
 • kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Wszystkie kwoty powinny być niezwłocznie wpisane do ewidencji. Przychód stanowi kwota prowizji lub różnica uzyskana między kwotą ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą dzielonych pożyczek. Przychód ten jest wpisywany w kol.7.

EWIDENCJA VAT

Ewidencja ta jest prowadzona w oparciu o odrębne przepisy wynikające z ustawy o VAT.

 

rozporządzenie

§ 8. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR

1. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru
rachunkowemu, podatnik jest obowiązany:

1) w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym
naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu
księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania
księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem;
2) prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3,
a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 - także ewidencje, o których mowa w
tym przepisie.
2. Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt
2, i kolejno ponumerować jej karty. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami
oraz kwotę tego przychodu.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy podatników, którzy
ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej "ustawą o
VAT".
4. Podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli nie
prowadzą odrębnej ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, mogą w
ewidencji sprzedaży w odrębnej kolumnie wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług od czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT oraz łączną
kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur, nie później jednak niŜ przed dokonaniem
sprzedaży w dniu następnym.
 
 

INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z KPIR.

Zapraszamy na indywidualne szkolenie z Książki Przychodów i Rozchodów organizowanej przez EduKadr.pl - Profesjonalne Szkolenia- oprócz tematyki zawartej w "klasycznym" kursie, zajęcia dopasowujemy do Państwa potrzeb szkoleniowych.

cena zajęć indywidualnych do uzgodnienia. Prosimy o kontakt tel. 504561070, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.