Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Deregulacja zawodu księgowego oraz radcy podatkowego.

Od 10 sierpnia 2014 tzw.ustawa deregulacyjna zniosła wszelkie obostrzenia dotyczące dostępu do usługowego prowadzenia księgowości oraz wprowadziła ułatwienia dla przyszłych radców podatkowych.


Czynności, które obecnie będzie mogła wykonywać każda osoba, która ukończyła 18 lat, a posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC:


1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;


2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;


3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 

Jak widać, do 10 sierpnia 2014 roku, czynności wymienione w powyższych punktach były zarezerwowane dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i księgowych z licencją MF. Od sierpnia czynności te będzie mógł wykonywać każdy.
Nadal zachowano dla doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów, czynności polegające na reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

 

warto zapoznać się z następującymi informacjami:

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych-mf.gov

Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych-mf.gov